Betaalbaar verwarmen zonder aardgas

Betaalbaar verwarmen zonder aardgas

We gaan van het aardgas af, dat is zeker. We weten alleen nog niet wanneer, en het is ook nog onzeker hoe we dan wél gaan verwarmen.

Transitie Visie Warmte

In de Transitie Visie Warmte die in de gemeenteraad van Uitgeest is vastgesteld, (https://www.uitgeest.nl/fileadmin/Uitgeest/documenten-per-onderwerp/Energietransitie/Transitievisie_Warmte_Uitgeest__def.pdf)  wordt geconcludeerd dat we gaan beginnen met onderzoek naar duurzaam verwarmen voor het Oude Dorp en De Koog. Doel is deze wijken al voor 2030 van het aardgas af te hebben. Gezien de huidige stand der techniek en beschikbaarheid van duurzame bronnen op korte termijn komen in feite maar twee alternatieven in aanmerking:

  • een warmtenet op basis van warmte uit water (rioolwater, drinkwater en/of oppervlaktewater) en/of
  • een individuele warmtepomp in elk

In de Transitie Visie Warmte staat een tabel opgenomen met wat mensen nu het belangrijkste vinden bij deze overgang. Daaruit blijkt dat individuele keuzevrijheid en betaalbaarheid de belangrijkste randvoorwaarden zijn. Uit de Transitie Visie blijkt echter ook dat de alternatieven voor aardgas op dit moment duurder uitpakken dan de huidige methode van verwarmen. Dat geldt zowel voor een warmtenet als voor individuele warmtepompen. In beide opties gaat het om forse investeringen die zich niet snel terugverdienen door de besparing op de uitgaven aan gas.

Kostenneutraal?

Het klimaatakkoord gaat uit van kosten neutraliteit voor de bewoners bij de overgang van verwarmen met gas naar duurzame verwarming. De grote vraag is of dat gaat lukken in Uitgeest. We weten dat de gasprijs tot 2026 gaat stijgen door een toename van de energiebelasting met 10 cent/m3, en dat de elektriciteitsprijs gaat dalen door een afname van de energiebelasting met 5 cent/kWh. Voor een gemiddeld gezin is deze combinatie lasten neutraal. Daarnaast zijn er subsidies op warmtepompen (ISDE) en bestaat er een subsidieregeling voor isolatie (SEEH). Van de huiseigenaren met voldoende geld en een groen hart zal vast een groot aantal besluiten om gasvrij te gaan wonen, al was het maar bij een verbouwing of verhuizing. Maar niet iedereen heeft duurzaamheid boven aan het prioriteitenlijstje staan, en lang niet iedereen heeft genoeg geld op de bank om te investeren in isolatie en een warmtepomp. Er is echter sinds kort een warmtefonds dat tegen lage rente leningen aanbiedt om het eigen huis te verduurzamen

(zie https://www.energiebespaarlening.nl).

Als alles meezit wordt SEEH-subsidie verleend (voor isolatie), ISDE-subsidie (voor warmtepompen) en komt er een lening met lange looptijd tegen lage rente.  In dat geval zou het kunnen dat er huizen zijn waar het uit kan (hierbij zijn de hogere gasprijzen meegerekend).  Maar in veel gevallen zullen de maandlasten van de lening toch nog hoger zijn dan de netto kostenbesparing.

Mogelijke uitkomsten
De grote vraag is dus hoe hier mee om te gaan als we een hele wijk van het gas af willen halen, want dan moet op termijn iedereen mee. Misschien dat de kosten per woning voldoende lager worden als in een project in een keer een paar honderd woningen van het gas af gaan. Maar of dat realistisch is zal nog moeten blijken.

Een warmtenet zou uitkomst kunnen bieden. Het huidige idee, zoals door DUEC uitgewerkt voor Meldijk en omgeving (zie https://www.duec.nl/warmtenet-meldijk/) is een warmtenet op 70 C met warmtetarieven die niet hoger zijn dan de warmteprijs van gas. Het grote voordeel van zo’n warmtenet is dat iedereen mee kan doen, ongeacht de financiële situatie van de bewoner en de isolatiewaarde van het huis. De ketel wordt eenvoudig vervangen door een aansluitkastje en er is geen warmtepomp en geen boiler nodig in huis. Blijft dat zo’n warmtenet een grote investering vraagt, en dat het zonder subsidies mogelijk niet uit kan. En of het uit kan zal ook sterk afhangen van het aantal mensen in een wijk dat wil aansluiten.

Stappen zetten
Nu de Transitie Visie Warmte is vastgesteld, is de volgende stap het maken van een
Wijk Uitvoeringsplan (WUP) voor De Koog en het Oude Dorp. In deze fase zullen de twee genoemde duurzame warmte opties (individuele warmtepomp en warmtenet) in meer detail worden uitgewerkt. Dit zorgt voor meer helderheid over de haalbaarheid. Op de website van aardgasvrije wijken staat dit vermeld over het WUP:

“In het Uitvoeringsplan beschrijft een gemeente – na een doorlopen participatieproces in de wijk – de definitieve alternatieve energie infrastructuur van een wijk of buurt en de einddatum wanneer deze van het aardgas afgaat. Daarbij is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partijen dat dit een reëel, betaalbaar alternatief is voor eigenaren en bewoners. Dit biedt het kader waarbinnen gebouweigenaren, netbeheerders, warmtebedrijven, gemeenten, aanbieders van verduurzamingspakketten en andere partijen investeringsbeslissingen nemen. Om te komen tot het Uitvoeringsplan heeft een gemeente ongeveer twee jaar nodig”. (https://www.aardgasvrijewijken.nl/klp/ro/transitievisie+warmte/stappenplan+tvw/default.aspx)

Op dit moment is de gemeente Uitgeest in overleg met

  • Kennemerwonen (in verband met de huurwoningen in het gebied),
  • Huisvuil Centrale (HVC) (als beoogd partner voor een warmtenet),
  • Hoogheemraadschap (in verband met de mogelijke warmtewinning uit water) en
  • DUEC (voor de participatie van de bewoners en voor (mede-)eigenaarschap van een warmtenet)

Dit overleg heeft als doel om gezamenlijk een plan te maken voor de eerste stap van het WUP: het betrekken van de bewoners in het gebied en het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. Deze studie zou de basis kunnen vormen van een subsidie aanvraag die een gasvrije wijk financieel haalbaar maakt.

Onze missie
DUEC heeft als missie een energie neutraal Uitgeest in 2030. Daarbij hoort aardgasvrij verwarmen. Maar niet ten koste van alles. Zoals windmolens rendabel zijn voor investeerders door subsidies, zal ook aardgasvrij verwarmen rendabel gemaakt moeten worden voor de bewoners door de juiste mix van maatregelen vanuit het rijk. Als die juiste maatregelen er niet zijn, en/of als er niet voldoende subsidie beschikbaar komt, kan het zijn dat een aardgasvrije wijk in Uitgeest voorlopig financieel niet haalbaar is. In dat geval zullen we voorstellen om te wachten met het toewerken naar een aardgasvrije wijk tot die randvoorwaarden er wel zijn. Uiteraard gaan we ondertussen verder met het verduurzamen van Uitgeest. Maar dan op basis van individuele keuzes van iedere bewoner zelf. Voor isolatie, voor zonnepanelen, voor een warmtepomp en voor het meedoen aan een collectief zonnedak, een elektrische deelauto en windmolens en zonneweides in Uitgeest.

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.