LANDELIJK

18
feb

Warmtepompen besparen veel op CO2 uitstoot ten opzichte van gasverwarming

Warmtepompen besparen veel op CO2 uitstoot ten opzichte van gasverwarming

Er verschijnen af en toe berichten in de media dat warmtepompen slecht zijn voor het milieu, omdat ze meer CO2 uitstoten dan gasverwarming. Ik zal de schrijvers van deze berichten niet meer aandacht geven dan ze toch al niet verdienen, daarom alleen het verhaal over hoe het wèl zit.

Daling emissie

Een warmtepomp verwarmt in de regel met behulp van elektriciteit uit het elektriciteitsnet. Daarom is het belangrijk te weten hoeveel CO2-emissie gepaard gaat met de productie van die elektriciteit (emissiefactor). Uit diverse data blijkt dat de emissiefactor van elektriciteit in Nederland de laatste jaren sterk daalt. In 2015 werd nog meer dan 500 gram CO2 uitgestoten per kWh opgewekte elektriciteit. Inmiddels is dat al gedaald tot ca 400 gram per kWh. Die daling in de laatste jaren komt vooral door minder productie vanuit kolencentrales, en door een toename van productie van duurzame energie. Door een verdere toename van de opwek van duurzame energie en de definitieve sluiting van de kolencentrales in 2030, zal de emissiefactor in 2030 nog verder dalen (tot ca 100 gram per kWh). Dit is geen wishfull thinking, maar komt rechtstreeks voort uit de afspraken in het klimaatakkoord. Met name de geplande windparken op zee dragen in grote mate bij aan deze sterke daling.

Vergelijking

Als we verwarming  door gasketels willen vergelijken  met die van warmtepompen moeten we eerst weten hoeveel CO2 een gasketel uitstoot, per geleverde hoeveelheid warmte. Bij verbranding van aardgas komt ca 1800 gram CO2 vrij per m3 gas dat wordt verbrand. Bij een ketelrendement van 90% levert 1 m3 gas ca 9 kWh aan warmte Dan wordt dus per kWh geleverde warmte ongeveer 200 gram CO2 uitgestoten (1800/9).

Een warmtepomp levert meer warmte dan er aan elektriciteit in gaat. De verhouding tussen de geleverde hoeveelheid warmte en afgenomen hoeveelheid elektriciteit wordt de COP genoemd. De COP hangt af van het verschil tussen de afgifte-temperatuur en de temperatuur van de warmtebron. De COP voor lucht/water warmtepompen die ook een deel warm tapwater leveren ligt in de regel boven de 2,5 (dan doen ze het slecht). Warmtepompen op bodemwarmte die grotendeels warmte leveren bij een temperatuur onder de 40 C kunnen een COP halen van meer dan 5. Dan heb je dus een rendement van 500% op de gebruikte elektriciteit.

Even rekenen

in 2015 was de CO2-emissie van een slecht functionerende warmtepomp ca 200 gram/kWh warmte (emissiefactor/COP: 500/2,5) en is de besparing ten opzichte van gas dus inderdaad nul. Dit zou de kritische verhalen in de media kunnen verklaren.
In 2019 is er echter al sprake van een heel andere situatie. Dan bespaart een warmtepomp al ten minste 20% CO2 uitstoot. Een goede warmtepomp haalde in 2019 zelfs al 50% à 60% besparing (COP van 4 a 5). In 2030 is de situatie nog veel gunstiger. Dan is sprake van 80% à 90% besparing op CO2 uitstoot door toepassing van warmtepompen. De gemiddelde afschrijvingsduur van warmtepompen is ca 15 jaar. Dus als je nu een warmtepomp plaatst als vervanging van een gasketel dan bespaar je binnen de levensduur van een warmtepomp altijd een aanzienlijke hoeveel CO2-emissie.

In de praktijk

Dit wil niet zeggen dat alle huizen direct geschikt zijn voor een warmtepomp, of dat het kostentechnisch nu direct een goede oplossing is. Voor slecht geïsoleerde huizen is het beter om eerst het een en ander aan isolatie te doen. Maar het een is niet de vijand van het andere. Je kunt ook beide doen. Of, als je al een redelijk geïsoleerd huis hebt, eerst een warmtepomp plaatsen en later verder isoleren, als dat je beter uitkomt. De vraag is vooral ook of zo’n warmtepomp wel uit kan voor een eigenaar-bewoner. Want goedkoop is een warmtepomp niet, en veel besparing in geld levert het niet op. (https://www.duec.nl/betaalbaar-verwarmen-zonder-aardgas/). Wat dat betreft is er nog wel een weg te gaan voordat warmtepompen op grote schaal de bestaande gasketels zullen verdringen.

18
feb

Amsterdam komt met energieplan, zet in op zonnepanelen

Amsterdam komt met energieplan, zet in op zonnepanelen

Er moeten zoveel zonnepanelen en windmolens bij komen in Amsterdam, dat 80 procent van de huishoudens in de hoofdstad ermee van stroom kan worden voorzien. Dat komt neer op het elektriciteitsverbruik van 430.000 huishoudens. Onder het motto “geen dak onbenut” zet de gemeente vooral in op zonne-energie, blijkt uit de nieuwe zogenoemde Regionale Energie Strategie.

Lees het hele artikel op: NOS.nl

 

18
feb

Warmtescan zet inwoners aan tot energiebesparende maatregelen

Warmtescan zet inwoners aan tot energiebesparende maatregelen

HEERENVEEN – Warmtefoto’s of warmtescans worden steeds vaker gebruikt om te zien waar warmte weglekt uit huizen.

De gemeente Heerenveen biedt dorpen en wijken een gratis warmtescan aan door het beschikbaar stellen van warmtebeeldcamera’s. Huiseigenaren worden zich zo bewust op welke plekken zij energie kunnen besparen.

Aangenamer wonen

Negen dorpen en wijken in de gemeente Heerenveen gaan aan de slag met de warmtebeeldcamera’s. Een warmtescan geeft aan waar warmte uit de woning verloren gaat en waar het zinvol is om extra isolatie aan te brengen. Een beter geïsoleerd huis is aangenamer, gezonder, beter voor het milieu én scheelt in (energie)kosten.

Plaatselijk Belang Oude- en Nieuwehorne biedt haar leden ook een warmtescan aan. Trinus van Zwol: “Deze actie sluit goed aan bij onze ambities om onze dorpen te verduurzamen. Bewoners worden aan het denken gezet over de energiezuinigheid van hun huis.” Wethouder Jelle Zoetendal voegt toe: “Duurzaamheid is een thema waar we met zijn allen mee aan de slag moeten. Het is mooi om te zien hoe gemeente en inwoners elkaar daarin ondersteunen.”

Lees het hele artikel op: GrootHeerenveen.nl

 

4
feb

Betaalbaar verwarmen zonder aardgas

Betaalbaar verwarmen zonder aardgas

We gaan van het aardgas af, dat is zeker. We weten alleen nog niet wanneer, en het is ook nog onzeker hoe we dan wél gaan verwarmen.

Transitie Visie Warmte

In de Transitie Visie Warmte die in de gemeenteraad van Uitgeest is vastgesteld, (https://www.uitgeest.nl/fileadmin/Uitgeest/documenten-per-onderwerp/Energietransitie/Transitievisie_Warmte_Uitgeest__def.pdf)  wordt geconcludeerd dat we gaan beginnen met onderzoek naar duurzaam verwarmen voor het Oude Dorp en De Koog. Doel is deze wijken al voor 2030 van het aardgas af te hebben. Gezien de huidige stand der techniek en beschikbaarheid van duurzame bronnen op korte termijn komen in feite maar twee alternatieven in aanmerking:

  • een warmtenet op basis van warmte uit water (rioolwater, drinkwater en/of oppervlaktewater) en/of
  • een individuele warmtepomp in elk

In de Transitie Visie Warmte staat een tabel opgenomen met wat mensen nu het belangrijkste vinden bij deze overgang. Daaruit blijkt dat individuele keuzevrijheid en betaalbaarheid de belangrijkste randvoorwaarden zijn. Uit de Transitie Visie blijkt echter ook dat de alternatieven voor aardgas op dit moment duurder uitpakken dan de huidige methode van verwarmen. Dat geldt zowel voor een warmtenet als voor individuele warmtepompen. In beide opties gaat het om forse investeringen die zich niet snel terugverdienen door de besparing op de uitgaven aan gas.

Kostenneutraal?

Het klimaatakkoord gaat uit van kosten neutraliteit voor de bewoners bij de overgang van verwarmen met gas naar duurzame verwarming. De grote vraag is of dat gaat lukken in Uitgeest. We weten dat de gasprijs tot 2026 gaat stijgen door een toename van de energiebelasting met 10 cent/m3, en dat de elektriciteitsprijs gaat dalen door een afname van de energiebelasting met 5 cent/kWh. Voor een gemiddeld gezin is deze combinatie lasten neutraal. Daarnaast zijn er subsidies op warmtepompen (ISDE) en bestaat er een subsidieregeling voor isolatie (SEEH). Van de huiseigenaren met voldoende geld en een groen hart zal vast een groot aantal besluiten om gasvrij te gaan wonen, al was het maar bij een verbouwing of verhuizing. Maar niet iedereen heeft duurzaamheid boven aan het prioriteitenlijstje staan, en lang niet iedereen heeft genoeg geld op de bank om te investeren in isolatie en een warmtepomp. Er is echter sinds kort een warmtefonds dat tegen lage rente leningen aanbiedt om het eigen huis te verduurzamen

(zie https://www.energiebespaarlening.nl).

Als alles meezit wordt SEEH-subsidie verleend (voor isolatie), ISDE-subsidie (voor warmtepompen) en komt er een lening met lange looptijd tegen lage rente.  In dat geval zou het kunnen dat er huizen zijn waar het uit kan (hierbij zijn de hogere gasprijzen meegerekend).  Maar in veel gevallen zullen de maandlasten van de lening toch nog hoger zijn dan de netto kostenbesparing.

Mogelijke uitkomsten
De grote vraag is dus hoe hier mee om te gaan als we een hele wijk van het gas af willen halen, want dan moet op termijn iedereen mee. Misschien dat de kosten per woning voldoende lager worden als in een project in een keer een paar honderd woningen van het gas af gaan. Maar of dat realistisch is zal nog moeten blijken.

Een warmtenet zou uitkomst kunnen bieden. Het huidige idee, zoals door DUEC uitgewerkt voor Meldijk en omgeving (zie https://www.duec.nl/warmtenet-meldijk/) is een warmtenet op 70 C met warmtetarieven die niet hoger zijn dan de warmteprijs van gas. Het grote voordeel van zo’n warmtenet is dat iedereen mee kan doen, ongeacht de financiële situatie van de bewoner en de isolatiewaarde van het huis. De ketel wordt eenvoudig vervangen door een aansluitkastje en er is geen warmtepomp en geen boiler nodig in huis. Blijft dat zo’n warmtenet een grote investering vraagt, en dat het zonder subsidies mogelijk niet uit kan. En of het uit kan zal ook sterk afhangen van het aantal mensen in een wijk dat wil aansluiten.

Stappen zetten
Nu de Transitie Visie Warmte is vastgesteld, is de volgende stap het maken van een
Wijk Uitvoeringsplan (WUP) voor De Koog en het Oude Dorp. In deze fase zullen de twee genoemde duurzame warmte opties (individuele warmtepomp en warmtenet) in meer detail worden uitgewerkt. Dit zorgt voor meer helderheid over de haalbaarheid. Op de website van aardgasvrije wijken staat dit vermeld over het WUP:

“In het Uitvoeringsplan beschrijft een gemeente – na een doorlopen participatieproces in de wijk – de definitieve alternatieve energie infrastructuur van een wijk of buurt en de einddatum wanneer deze van het aardgas afgaat. Daarbij is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partijen dat dit een reëel, betaalbaar alternatief is voor eigenaren en bewoners. Dit biedt het kader waarbinnen gebouweigenaren, netbeheerders, warmtebedrijven, gemeenten, aanbieders van verduurzamingspakketten en andere partijen investeringsbeslissingen nemen. Om te komen tot het Uitvoeringsplan heeft een gemeente ongeveer twee jaar nodig”. (https://www.aardgasvrijewijken.nl/klp/ro/transitievisie+warmte/stappenplan+tvw/default.aspx)

Op dit moment is de gemeente Uitgeest in overleg met

  • Kennemerwonen (in verband met de huurwoningen in het gebied),
  • Huisvuil Centrale (HVC) (als beoogd partner voor een warmtenet),
  • Hoogheemraadschap (in verband met de mogelijke warmtewinning uit water) en
  • DUEC (voor de participatie van de bewoners en voor (mede-)eigenaarschap van een warmtenet)

Dit overleg heeft als doel om gezamenlijk een plan te maken voor de eerste stap van het WUP: het betrekken van de bewoners in het gebied en het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. Deze studie zou de basis kunnen vormen van een subsidie aanvraag die een gasvrije wijk financieel haalbaar maakt.

Onze missie
DUEC heeft als missie een energie neutraal Uitgeest in 2030. Daarbij hoort aardgasvrij verwarmen. Maar niet ten koste van alles. Zoals windmolens rendabel zijn voor investeerders door subsidies, zal ook aardgasvrij verwarmen rendabel gemaakt moeten worden voor de bewoners door de juiste mix van maatregelen vanuit het rijk. Als die juiste maatregelen er niet zijn, en/of als er niet voldoende subsidie beschikbaar komt, kan het zijn dat een aardgasvrije wijk in Uitgeest voorlopig financieel niet haalbaar is. In dat geval zullen we voorstellen om te wachten met het toewerken naar een aardgasvrije wijk tot die randvoorwaarden er wel zijn. Uiteraard gaan we ondertussen verder met het verduurzamen van Uitgeest. Maar dan op basis van individuele keuzes van iedere bewoner zelf. Voor isolatie, voor zonnepanelen, voor een warmtepomp en voor het meedoen aan een collectief zonnedak, een elektrische deelauto en windmolens en zonneweides in Uitgeest.

 

 

 

 

 

 

 

3
feb

Vermogen zonnepanelen in Nederland weer anderhalf keer hoger dan vorig jaar

Vermogen zonnepanelen in Nederland weer anderhalf keer hoger dan vorig jaar

Duurzame energie In 2019 werden circa 8,1 miljoen zonnepanelen geïnstalleerd in Nederland, waarmee het vermogen aan zonne-energie met 53 procent toenam.

Voor het tweede jaar op rij kan Nederland van anderhalf keer zoveel zonne-energie worden voorzien als een jaar eerder. Dat blijkt uit het woensdag gepubliceerde Nationaal Solar Trendrapport 2020 van onderzoeksbureau Dutch New Energy Research. Vorig jaar werden ongeveer 8,1 miljoen nieuwe zonnepanelen geïnstalleerd en het grootste zonnepark van Nederland geopend.

Lees het hele artikel op NRC.nl

3
feb

Warmtefonds van start: vanaf 3 februari leningen beschikbaar voor verduurzamen woningen

Warmtefonds van start: vanaf 3 februari leningen beschikbaar voor verduurzamen woningen

Met ingang van 3 februari komen in het Warmtefonds leningen beschikbaar met een looptijd van 20 jaar. Minister Knops kiest er daarbij voor de structuur en ervaring van het Nationaal Energiebespaarfonds te gebruiken.

De start van het Warmtefonds is volgens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een belangrijke stap naar aantrekkelijke financiering voor alle Nederlanders.

Lees het hele artikel op SolarMagazine.nl

Nog meer info over het Warmtefonds op:PAW

3
feb

Een warm huis op waterstof in plaats van gas, is dat de toekomst?

Een warm huis op waterstof in plaats van gas, is dat de toekomst?

Zeshonderd huizen van het dorp Stad aan ’t Haringvliet moeten switchen van gas naar waterstof.  Hoogeveen wil ’s lands eerste waterstofwijk bouwen. Is waterstof de energiebelofte van de toekomst?

Lees het hele artikel op Trouw.nl

29
jan

Strand Bloemendaal aan Zee krijgt 2 parkeerterreinen met overkapping van zonnepanelen

Strand Bloemendaal aan Zee krijgt 2 parkeerterreinen met overkapping van zonnepanelen

Bij het strand van Bloemendaal aan Zee worden de parkeerterreinen P1 en P2 voorzien van een overkapping van zonnepanelen. Het bestuurscollege van Bloemendaal heeft groen licht gegeven aan Adamant en Rooftop Energy.

Lees het hele artikel: SolarMagazine.nl

29
jan

Lowlands bouwt gigantisch zonnepark boven parkeerplaats

Lowlands bouwt gigantisch zonnepark boven parkeerplaats

Lowlands begint in november met het aanleggen van een parkeerplaats met daarboven 90.000 zonnepanelen. Hiermee krijgt het muziekfestival “de grootste solarcarport” ter wereld, meldt de organisatie dinsdag. Festivalorganisator MOJO doet dit in samenwerking met duurzame energieproductent Solarfields.

Lees het hele artikel: NU.nl

29
jan

Brief aan alle Nederlanders: Het water komt

Het water komt.

Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en als we niks doen, is het de vraag of onze kinderen en kleinkinderen hier straks nog kunnen wonen.

Daarom schreef Rutger Bregman een brief aan alle Nederlanders. Hij vertelt erin het verhaal van Johan van Veen – ingenieur, geestelijk vader van de Deltawerken en een van de grootste Nederlanders aller tijden.

En vrijwel niemand die hem kent.

Johans verhaal is door de stijgende zeespiegel relevanter dan ooit. Daarom kan je Rutgers brief vanaf vandaag gratis als boekje bestellen én weggeven aan jouw vrienden, familie en kennissen.

Want samen kunnen we de strijd tegen het water opnieuw winnen. Maar dan moeten we nú in actie komen.

Laat iedereen weten dat het water komt 
Bestel en deel de brief gratis

Afgelopen zomer interviewde Rutger Bregman zeven wetenschappers over de stijgende zeespiegel. En schrok hij zich rot. De dreiging van klimaatverandering is veel groter voor Nederland dan de meeste mensen zich realiseren.

Jullie zijn onze belangrijkste ambassadeurs. Daarom willen we je vragen Rutgers brief te verspreiden. We hebben er samen met de Nationale Postcode Loterij voor gezorgd dat iedereen die dat wil de brief gratis kan ontvangen. Digitaal óf op papier.

Zo lees & verspreid jij dit verhaal 🌊

1. Lees ‘Een brief aan alle Nederlanders: Klimaatverandering bedreigt het voortbestaan van ons land‘ op De Correspondent.

2. Wil je de brief in huis halen of delen? Ga naar decorrespondent.nl/hetwaterkomt. Iedereen kan het boekje daar gratis bestellen op papier, digitaal of als audioboek. Deel de link ook vooral met vrienden, familie en kennissen!

3. Bekijk & deel deze video waarin Rutger Bregman zijn verhaal vertelt.

Met jouw hulp kunnen we zoveel mogelijk Nederlanders laten zien dat we de strijd tegen het water opnieuw kunnen winnen. Dankjewel.

27
jan

Helft Nederlanders wil investeren in zonnepanelen en is positief over zonneparken

Helft Nederlanders wil investeren in zonnepanelen en is positief over zonneparken

51 procent van de Nederlanders wil investeren in zonnepanelen. Dat blijkt uit de Publieksmonitor Klimaat en Energie 2019, gemaakt door Motivaction in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Lees het hele artikel: SolarMagazine

27
jan

Bijna helft van gemeentes geeft lokale subsidies voor verduurzaming huis

Bijna helft van gemeentes geeft lokale subsidies voor verduurzaming huis

Naast de landelijke subsidies voor het verduurzamen van huizen, bestaan er lokaal ook potjes geld om inwoners te stimuleren hun woning aan te pakken. De verschillen per gemeente zijn groot, ontdekte energiebedrijf Vattenfall (voorheen Nuon).

Lees het hele artikel: AD

 

27
jan

Spaarrente naar nul, hoogleraar adviseert: ‘Leg zonnepanelen op dak’

Spaarrente naar nul, hoogleraar adviseert: ‘Leg zonnepanelen op dak en los hypotheek af’

Wie zijn geld stalt bij ABN Amro krijgt vanaf 1 april geen spaarrente meer. Hoogleraar economie Steven Brakman verwacht dat andere banken zullen volgen. Tip: ,,Investeer je geld in zonnepanelen en andere energiebesparende maatregelen in je koopwoning.’’

Lees het hele artikel: DvhN

27
jan

Warmtepomp is hot: een derde meer verkocht

Warmtepomp is hot: een derde meer verkocht

De warmtepomp wint aan populariteit. De verkoop van de apparaten is vorig jaar met bijna een derde toegenomen, tot circa 40.000, becijfert onderzoeksbureau Dutch New Energy Research (DNER). Veruit de meeste Nederlandse woningen en bedrijven worden nog verwarmd met aardgas, maar de onderzoekers verwachten dat de opmars van de warmtepomp verder doorzet.

Lees het hele artikel: AD

28
dec

Duurzame energie komt sneller dan verwacht

Duurzame energie komt sneller dan verwacht

Hernieuwbare energie kan inmiddels op prijs concurreren met fossiele en wint sneller terrein dan werd voorspeld. Maar het aandeel ervan in het totale energieverbruik is nog beperkt, zeker in Nederland.

Lees verder in De Volkskrant.