DUURZAAM UITGEEST ENERGIE COÖPERATIE

LOKAAL IS HET IDEAAL

/

ONZE PROJECTEN

AARDGASVRIJ OUDE DORP/DE KOOG

PERSBERICHT

UITGEEST, MAANDAG 4 MEI 2020

DUURZAME ENERGIE VOOR EEN AARDGASVRIJ UITGEEST

De gemeente Uitgeest gaat onderzoek doen, welke mogelijkheden er zijn om met warmte uit oppervlaktewater de wijken Oude Dorp en De Koog te verwarmen. Hiermee kunnen huizen op een duurzame manier verwarmd worden. In het onderzoek worden de kosten voor de aanleg van een warmtenet berekend, maar er wordt ook gekeken naar andere alternatieve, duurzame warmtebronnen. Het onderzoek is mogelijk gemaakt met een subsidie van de Provincie Noord-Holland.

OUDE DORP EN DE KOOG AARDGASVRIJ

Uitgeest heeft als een van de eerste gemeenten in Noord-Holland eind 2019 al een zogenaamde Transitievisie Warmte Uitgeest (TVW) vastgesteld. “Hierin geeft de raad onder andere aan welke wijken we als eerste willen gaan voorbereiden op aardgasvrij wonen. Uit een eerste verkenning zijn de wijken het Oude Dorp en De Koog aangewezen als zogenaamde “startwijken”, aldus wethouder Jelle Brouwer . “Er is voor deze wijken gekozen omdat voor het verwarmen van huizen met oppervlaktewater, veel water in de nabije omgeving nodig is. En dat is er in het Oude Dorp en De Koog relatief veel.”

NEDERLAND VAN HET AARDGAS AF

De TVW is een van de opdrachten uit de Nederlandse uitwerking van het Klimaatakkoord. Een van de doelen uit het akkoord is dat in 2050 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. Dat betekent dat huizen beter geïsoleerd moeten worden en gebruik gaan maken van duurzame warmte en elektriciteit. De eerste stap is dat in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Wethouder Brouwer: “Het is nu aan gemeenten om inwoners te helpen tussen nu en 2050 over te stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.

NAUWE SAMENWERKING PARTNERS

De gemeente Uitgeest heeft de subsidie eind maart toegekend gekregen van de Provincie Noord-Holland. Verder werkt de gemeente Uitgeest in dit project nauw samen met o.a. Duurzame Energie Uitgeest Coöperatie (DUEC), Kennemer WonenHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en HVC. De Omgevingsdienst IJmond begeleidt het project namens de gemeente. Hoewel er door de coronamaatregelen geen fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn, start de gemeente nog dit jaar een intensief participatietraject om bewoners nog meer te betrekken bij alle opties en mogelijkheden voor een aardgasvrij Uitgeest.

MEER WETEN?

De Transitievisie Warmte van de gemeente Uitgeest is te vinden op www.uitgeest.nl.

Kijk ook op https://www.iedereendoetwat.nl/ of https://www.odijmond.nl/projecten/aardgasvrij/

Wil je op de hoogte blijven van of meedenken over hoe we op een goede manier van het aardgas af gaan vul dan onderstaand formulier in:

KANSEN VOOR PLAATSING VAN ZONNEWEIDES EN WINDMOLENS IN UITGEEST

WAT VRAGEN WE VAN DE GEMEENTE?

Op basis van onderstaande argumenten vraagt DUEC de gemeente om drie gebieden aan te wijzen als potentiële zoekgebieden voor zon en wind in het kader van de RES, waarbij nadrukkelijk nog niet gezegd is dat die ruimte ook ingevuld gaat worden.

Voor die invulling vragen we de gemeente om de regie te nemen in het proces om te komen tot de beste locaties voor zonneweides en windmolens in Uitgeest, uitgaande van een minimale doelstelling van 20 GWh in 2030 en 40 GWh in 2050. Een aantal organisaties heeft een handreiking gemaakt hiervoor, waar we graag naar verwijzen: https://www.natuurenmilieufederaties.nl/wp-content/uploads/2020/02/Wind-en-zonneparken-realiseren-samen-met-inwoners.pdf

Bij de ontwikkeling van wind- en zonneparken wil DUEC graag randvoorwaarden hanteren die zorg dragen voor een goede omgang met natuurwaarden, omwonenden, vergoedingen voor grondeigenaren, participatie en vergunningverlening. Er is een kans dat als er eenmaal zoekgebieden op een kaart staan die gepubliceerd wordt, commerciële ontwikkelaars grondposities innemen. Om ervoor te zorgen dat de opgestelde randvoorwaarden ook voor deze projecten gelden, vragen we de gemeente om zo snel mogelijk beleid te formuleren waarin deze voorwaarden zijn verankerd. Als dit beleid er eenmaal is dan kunnen vergunningaanvragen daaraan getoetst worden.

NUT EN NOODZAAK

Uitgeest gebruikt veel energie. Een overzicht is in opdracht van de gemeente gemaakt door HVC (https://www.duec.nl/wp-content/uploads/2018/05/20180227-Rapport-Energiemonitor-2018-Uitgeest.pdf). Er zitten een aantal aannames in dat rapport waar we als DUEC niet achter kunnen staan. Zo is enerzijds de A9 flink meegeteld in ons energiegebruik, en anderzijds is ook biobrandstof in de benzine, hout in de kachel en wind op zee meegeteld als lokale duurzame energieproductie. De doelstelling van DUEC is om alle energie die we gebruiken zelf lokaal duurzaam op te wekken. Om allerlei discussies over uitgangspunten te vermijden willen we in eerste instantie alleen kijken naar ons eigen elektriciteitsgebruik en onderzoeken hoe we dat gebruik zo lokaal mogelijk zelf duurzaam kunnen opwekken. Het totale elektriciteitsgebruik in Uitgeest was 160 TJ in 2016, overeenkomend met 44 miljoen kWh, afgerond 40 GWh. Als tussen doel om naar toe te werken willen we 50% daarvan (dus 20 GWh) in 2030 zelf duurzaam opwekken. Dat lijkt ons een relatief bescheiden doelstelling, zeker gezien het overige energiegebruik (gas, benzine, diesel).

Lokaal opwekken kan met zonnepanelen op daken, zonnepanelen op de grond en met windmolens. Uiteraard heeft het plaatsen van panelen op daken ieders grote voorkeur. Helaas is het dakoppervlak in Uitgeest onvoldoende om 20 GWh op te wekken. Geschat wordt dat hier maximaal 7 GWh te halen valt. Er zullen dus ook zonneweides en windmolens bij moeten. Lokaal opwekken met windmolens en zonneweides heeft nadelen, met name ten aanzien van geluidshinder en visuele hinder. Maar er zijn ook grote voordelen: we kunnen er als lokale Uitgeester coöperatie met alle leden samen eigenaar van worden, zodat de baten ook in het dorp blijven. Het is onze zonneweide, en onze eigen windmolen, waar we zelf over kunnen beslissen. We kunnen de opgewekte elektriciteit zo veel mogelijk in het dorp gebruiken, en bijvoorbeeld inzetten om er duurzame warmte mee te maken. Deze warmte kunnen we ook opslaan als we stroom over hebben, en gebruiken als er weinig wind en zon is, maar wel veel warmtevraag.

Daarnaast is het goed te melden dat zonneweides die geplaats worden op agrarische gronden een positieve invloed kunnen hebben op de natuur, afhankelijk van de natuurwaarde van de grond voorafgaand aan de plaatsing, en afhankelijk van hoe de panelen worden geplaatst en hoe het terrein wordt ingericht. Zie https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/biodiversiteit-stimuleren-met-een-zonnepark.

RUIMTE VOOR ZONNEWEIDES EN WINDMOLENS?

In het kader van de RES zijn kaarten gemaakt met de beperkingen en mogelijkheden voor zonneweides en wind. Zie https://cloud.generation.energy/index.php/s/RbXokG2WByF54bW. Op basis daarvan blijkt dat er ruimte is

  • voor windmolens en zonneweides in de noordpunt van Uitgeest, tussen A9, Uitgeesterweg en Startingerweg, en
  • ruimte is voor zonneweides tussen Heemskerk en Uitgeest in het gebied tussen A9 en Tolweg.
  • Daarnaast blijkt uit de “NH visie” en uit de visie van de NMF dat er in het gebied ten zuiden van de N203, waar een beperking geldt vanuit Unesco werelderfgoed “Stelling van Amsterdam”, in beperkte mate ruimte zou kunnen zijn voor windmolens en/of zonneweides, mits kleinschalig en goed ingepast in het landschap.

Een ha zonneweide kan tussen de 0,5 en 1 GWh aan elektriciteit opwekken (voorzichtig geschat). De noordpunt van Uitgeest bevat meer dan 50 ha grond. Een enkele windmolen kan tussen de 5 en 15 GWh aan elektriciteit leveren. Conclusie: er is binnen Uitgeest voldoende ruimte voor het leveren van de doelstelling van 20 a 40 GWh aan duurzame stroom.

STAPPEN

DUEC wil graag onderzoeken wat er binnen de drie genoemde gebieden mogelijk is qua opwek met wind en zon. Concrete plannen zijn er nog niet, maar overleg met partijen zoals NMF is al wel ingezet. Daarom heeft DUEC er ook voor gekozen om een avond over dit thema te houden met de bewoners van Uitgeest, zodat gesprekken hierover niet uit de lucht komen vallen. Tijdens de avond bleek dat er veel mensen zijn die moeite hebben met de plaatsing van windmolens in Uitgeest. Op zich heel begrijpelijk. Tegelijkertijd bereikte ons (vooral na afloop) ook veel positieve reacties. We willen op grond daarvan wel verder gaan met het onderzoeken van mogelijkheden in de genoemde drie gebieden, maar met een aantal voorwaarden:

  1. Inpassing in het landschap gebeurt in overleg met natuur- en milieuorganisaties en met omwonenden, waarbij gestreefd wordt naar een minimale impact en maximale verbetering van de natuurwaarde
  2. De ontwikkeling van de projecten gebeurt gebiedsgericht (zie bijvoorbeeld https://www.natuurenmilieufederaties.nl/wp-content/uploads/2019/07/Memorandum-energiecoöperaties-en-agrarische-grondeigenaren.pdf) met een socialisering van de grondvergoedingen.
  3. Uitgeesters krijgen de mogelijkheid te participeren in de projecten, met een minimum van 50% aandeel, bij voorkeur via een lokale energiecoöperatie.
  4. De vergunningprocedure zal maximaal gebruikt worden voor het betrekken van alle relevante partijen en voor het vergaren van input voor het optimaal ontwerpen van het project, rekening houdend met die input.
DUEC

Voor alle duidelijkheid, en wellicht ten overvloede: de rol van DUEC is geheel anders dan, en aanvullend ten opzichte van, de rol van de gemeente. DUEC heeft geen binding met een politieke partij, en staat vooral voor de gezamenlijke verduurzaming van het dorp. Daarbij is het belangrijkste uitgangspunt dat we het samen doen, met elkaar en voor elkaar en dat we samen (coöperatief) duurzame energie willen produceren waarbij de baten daarvan toekomen aan alle leden van de coöperatie. We zoeken daarbij steeds maximaal draagvlak onder de Uitgeesters voor alle activiteiten en projecten, hetgeen betekent dat we zo veel mogelijk mensen actief willen laten meedenken, meepraten en meedoen.  Wij zijn een democratische organisatie en hebben geen winstoogmerk, behalve het dienen van onze leden. Maar uiteindelijk heeft DUEC niet het mandaat om namens alle Uitgeesters te kunnen beslissen over zaken als het al dan niet ruimte maken voor zonneweides en windmolens. Dat doet de gemeenteraad. Wel gaan we graag samen met de gemeente de nodige stappen zetten om te komen tot breed gedragen, coöperatieve wind en zonneprojecten in Uitgeest.

Je kunt niet meer inschrijven voor de actie zonnepanelen op eigen dak

Voorwaarden

Indien je een contract bent aangegaan voor installatie van zonnepanelen is het lidmaatschap van Duec voor het jaar 2020 inbegrepen.Aan het eind van 2020 vragen wij u het lidmaatschap te verlengen. De kosten hiervan zijn 20 euro per kalenderjaar.

Coöperatie Zon op Uitgeest

Collectieve zonnepanelen voor leden op het bedrijventerrein.

Als uw dak niet geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen, kunt u toch profiteren door te investeren in zonnepanelen bij de coöperatie Zon op Uitgeest u.a.
Deze coöperatie is voortgekomen uit ons project en is inmiddels een aparte coöperatie met een eigen website. Zon op Uitgeest ontwikkelt collectieve zonnestroom installaties op grote daken. En met de postcoderoos regeling krijgt u dan gedurende tenminste 15 jaar een forse korting op de energierekening én u deelt in de opbrengst uit de verkoop van de stroom door de coöperatie. Let op: omdat u niet zelf zonnepanelen aanschaft maar certificaten vermelden wij dat u belegt buiten AFM-toezicht.

Postcoderoos, wat is dat?
Deze fiscale regeling “verlaagd tarief” geeft recht op een korting op de energiebelasting als een particulier of ondernemer samen met anderen investeert in opwekking van duurzame energie. Bijvoorbeeld door zonnepanelen op een dak of grond in de buurt. Voorwaarde is dat de deelnemers in de buurt wonen, dat wil zeggen binnen een zogenaamd postcoderoosgebied, kleinverbruikers zijn (aansluiting tot 3 x 80A) en samen een coöperatie of vereniging van eigenaren vormen. Ook bedrijven met een kleinverbruikers aansluiting kunnen meedoen. (Zie kaartje met vermelde postcodes).

Belastingkorting voor leden
De verlaging tot nihil van het tarief van de eerste schijf van de energiebelasting wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de leden, tot maximaal het eigen verbruik en maximaal 10.000 kWh per jaar.  Deelnemers van Zon op Uitgeest komen in aanmerking voor deze belastingkorting. Leden hebben met deze regeling lagere kosten en de coöperatie heeft inkomsten van de verkochte stroom.

Voor nadere informatie kijk op de website van Zon op Uitgeest .  Voor meer uitvoerige informatie of het raadplegen van vaak gestelde vragen over de postcoderegeling kunt u terecht bij onze partner Hier Opgewekt om het kennisdossier te openen.

Interesse? Schrijf je gratis in!
Heeft u interesse om deel te nemen in een project voor een gemeenschappelijke zonnecentrale? Kijk op de website Zon op Uitgeest.
U kunt zich alvast, geheel vrijblijvend, inschrijven voor dit project. U doet dat via de website van Zon op Uitgeest.


INFORMATIE

ZONNEPANELEN

Is uw woning geïsoleerd dan is het interessant om eigen energie op te wekken. Dat kan misschien op uw eigen dak of door gebruik te maken van een collectief zonnedak of -weide. DUEC zal collectieve inkoop voor haar leden organiseren en projecten initiëren voor collectieve zonneparken.
Zonnepanelen of een zonneboiler zijn investeringen die jarenlang rendement opleveren. Een investering in zonnepanelen is in gemiddeld 7 jaar terugverdiend en blijft de installatie 20 tot 25 jaar gratis energie leveren.
Kijk op Duurzaam Bouwloket,  voor uitgebreide informatie over zonnepanelen.

Geen mogelijkheden om zelf op te wekken? Kies dan in ieder geval voor groene energie, bij voorbeeld van Greenchoice. Of vraag ons informatie over te realiseren zonneparken in Uitgeest.

https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/zonnepanelen

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/

https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/zonne-energie/

WARMTEPOMP

Pas als uw huis goed geïsoleerd en geventileerd is bent u mogelijk al klaar voor een warmtepomp. Hierbij zijn grofweg twee systemen te onderscheiden: de hybride warmtepomp en de volledige warmtepomp. Bij de hybride bent u bijna het gehele jaar gasloos. Dit kan in combinatie met een bestaande of nieuwe CV-ketel.

Wilt u meer weten over warmtepompen bekijk dan deze brochure: Gawalo Warmtepomp als CV-vervanger

of  klik eens opwarmtepomp-weetjes.nl 

of  op duurzaambouwloket.nl/maatregelen-cvketels en warmtepompen- voor informatie over deze verwarmingssystemen.

Nog meer informatie over warmtepompen op de website van milieu centraal:

Hybride warmtepomp

Volledige warmtepomp

Ventilatie warmtepomp