Energiepark

DUURZAAM UITGEEST ENERGIE COÖPERATIE

Energie van Uitgeest – Voor Uitgeest

KANSEN VOOR PLAATSING VAN ZONNEWEIDES EN WINDMOLENS IN UITGEEST

RES en Energiepark Uitgeest

Op het moment van schrijven heeft de gemeenteraad van Uitgeest zich uitgesproken  over de Concept RES Noord Holland Noord – regio Alkmaar. RES staat voor Regionale Energie Strategie.
De concept RES  is opgesteld door de provincie Noord Holland, mede op basis van een eerste inbreng van een (kleine) selectie van bewoners en bedrijven, maatschappelijke partijen en gemeenten. De RES is bedoeld om de energie transitie vorm te geven door 49% CO2 reductie te bewerkstelligen in 2030 ten opzichte van het jaar 1990. De Concept RES  geeft zoekgebieden aan die mogelijkheden bieden voor wind- en/of zon energie. De concept RES geeft dus niet aan óf en hoeveel windmolens en/of zonneparken er moeten worden gerealiseerd. Dit is een belangrijk punt omdat veel belanghebbenden bij de beslissingen betrokken zullen moeten worden. De gemeenteraad heeft met een kleinst mogelijke meerderheid besloten om windenergie te weren uit Uitgeest. Later is echter in  de raadsvergadering met ruime meerderheid een zogenaamd ‘Ambitiedocument Klimaat’ goedgekeurd waarin de BUCH zich uitspreekt voor windenergie als mogelijke verduurzaming van energieopwekking. Het is belangrijk dat door de gemeente alle belanghebbenden worden betrokken in plaats van nu al mogelijkheden uit te sluiten. Dat is ook de reden dat DUEC en Energiepark Uitgeest doorgaan met het onderzoeken van de mogelijkheden voor wind- en zon energie, en op zoek zijn naar draagvlak voor duurzame energieopwekking zonder vooraf zaken uit te sluiten. Wij hechten er ook aan om het onderstaande proces volledig te doorlopen en daarmee de ruimte te bieden voor een zorgvuldige afweging en het maken van doordachte keuzes.
In het onderstaande volgt meer uitleg over het hele proces.


Het proces: van concept RES naar RES 1.0

Zoals gezegd gaat de concept RES alleen over zoekgebieden en heeft als doel om zoekgebieden aan te wijzen. Dit zijn zoekgebieden betreffende mogelijke geschikte locaties waar zon en/of windprojecten ontwikkeld zouden kunnen worden.

De periode tussen concept RES en RES 1.0 is de fase waarin onderzoeken mogelijk zijn en zienswijzen kunnen worden ingediend.
Na de vaststelling van de concept RES met  daarin de zoekgebieden, volgt in de eerste helft van 2021 een fase waarin deze gebieden nader kunnen worden onderzocht. Pas in deze fase zullen de belangen van alle stakeholders worden meegenomen en kunnen zij ook hun zienswijze indienen. Deze fase resulteert in zoeklocaties die zullen worden opgenomen in de RES 1.0.

Vergunningsprocedure om tot projectontwikkeling te komen
Indien men tot een concreet project wil komen zal, na vaststellen van de RES 1.0, voor een specifieke zoeklocatie de vergunningsprocedure moeten worden doorlopen.
Kortom, de concept RES gaat niet over óf en hoeveel windmolens en/of hectares zonneparken er in een gebied komen, het definieert alleen de gebieden die nader onderzocht kunnen worden.


Waarom Energiepark Uitgeest

DUEC richt zich op een breed spectrum van verduurzaming (zoals bijvoorbeeld het verduurzamen van woningen met behulp van energie coaches, Zon op Uitgeest, warmte winning uit oppervlaktewater). Omdat het ontwikkelen van wind- en zon projecten veel tijd, kennis en aandacht vraagt en er ook risico’s aan zijn verbonden, heeft het bestuur van DUEC besloten om een nieuwe organisatie op te richten: Energiepark Uitgeest. De focus van Energiepark Uitgeest is gericht op de RES en de zon- en windprojecten die daar mogelijk uit voortvloeien.

Energiepark Uitgeest is van, voor en door Uitgeesters en heeft als doel duurzame energie op te wekken waarbij inwoners, landeigenaren en bedrijven maximaal participeren. Zodoende willen we enerzijds opgewekte energie zoveel mogelijk lokaal  gebruiken en anderzijds de opbrengsten weer terug  laten komen in de gemeenschap. Door lokale participatie heeft men invloed op waar, hoeveel en hoe energie uit zon en wind  in te passen in het landschap en toch nog te voldoen aan de eisen die door de energie transitie worden gesteld. Dit kan het lokale draagvlak vergroten.

Insteek Energiepark Uitgeest met betrekking tot de concept RES

Wij hebben vanuit Energiepark Uitgeest de raad en raadscommissie Ruimtelijke Ordening verzocht de zoekgebieden zoals opgenomen in de concept RES te handhaven. Daarbij richten we ons primair op die gebieden waarvan we van mening zijn dat daarvoor voldoende draagvlak te vinden is voor de ontwikkeling van een project.

Daarnaast  willen we ervoor pleiten om de volgende gebieden voor onderzoek toe te voegen:

  • Zon-zoek gebied tussen Tolweg – A9 – Assum/Waldijk
  • Zon-zoek gebied op slibstort Uitgeest ter hoogte van Dorregeest
  • Uitbreiding wind-zoek gebied tussen A9, industrie terrein en Uitgeest gemeente grens.

Daarmee ontstaat ruimte om in een reeks gebieden gedegen onderzoek uit te voeren, waarbij alle belanghebbenden zullen worden betrokken. Het behouden van de huidige zoekgebieden in de concept RES en het opnemen van de aanvullende zoekgebieden vergroot de kans dat  er meer initiatieven kunnen worden onderzocht op haalbaarheid en wenselijkheid met alle belanghebbenden en kan zodoende ook het draagvlak worden vergroot.

Participatie als eis opnemen

Vanuit Energiepark Uitgeest hebben we de raad verzocht om bij het opstellen van het vergunningsbeleid de participatie eis op te nemen van 50% lokaal eigendom. Alleen langs die weg kan worden gewaarborgd dat, als het komt tot de ontwikkeling van projecten binnen de gemeentegrens van Uitgeest, deze zoveel mogelijk ten goede zullen komen aan de inwoners van Uitgeest zelf. Als is vastgelegd dat aan een participatie eis van 50% moet worden voldaan, kan tijdens de vergunningsprocedure hierop worden getoetst.

Informatie zonneparken en windmolens

1 2