INFORMATIE

DUURZAAM UITGEEST ENERGIE COÖPERATIE

Energie van Uitgeest – Voor Uitgeest


REGIONALE ENERGIE STRATEGIE

275 HECTARE ZONNEDAKEN EN 1.181 HECTARE (DRIJVENDE) ZONNEPARKEN OP KOMST

Noord-Holland Noord wil in 2030 over 275 hectare zonnedaken, 710 hectare zonneparken en 471 hectare zonnepanelen op water beschikken. Dat blijkt uit de concept Regionale Energiestrategie (concept-RES).

Lees het hele verhaal op SolarMagazine

Lees het gehele document: Gezamenlijke reactie energiecoöperaties op concept RES regio Alkmaar

Wat willen de BUCH- en Alkmaar energiecoöperaties bereiken:
De BUCH- en Alkmaar energiecoöperaties willen de volgende doelen bereiken:
• Het voldoen aan het klimaatakkoord op regionaal niveau d.w.z. minimaal 49% CO2-uitstoot
reductie t.o.v. het jaar 1990, te realiseren in 2030. Dit geldt zowel voor elektriciteit als voor
de warmtevraag.
• Het ter hand nemen van duurzame energieopwekking middels zon én wind projecten,
waarbij we ons primair richten op die gebieden waar de ontwikkeling van zo’n project op
voldoende draagvlak kan rekenen.
• Het streven naar ten minste 50% lokaal eigendom als norm voor projecten voor zon en/of
wind op land. Hiermee creëer je draagvlak voor een eerlijke verdeling van lasten en lusten.
• Het erkennen van de 10 essentiële voorwaarden uit het RES Manifest van VEIN NH. Hieraan
moet worden voldaan om de in de concept-RES vastgelegde ambitie op een eerlijke en
succesvolle manier vorm te geven (zie https://veinh.nl/resmanifest/).

Reactie van BUCH- en Alkmaar energiecoöperaties op de concept RES en de gevraagde
aanpassingen

De BUCH energiecoöperaties zijn blij met de RES omdat dit aangeeft dat de overheden ambities
tonen voor de energietransitie; wij willen helpen het tot een succes te maken. Hiertoe willen we
graag de volgende aanpassingen op de huidige Concept-RES regio Alkmaar.
Over de gehele BUCH en Alkmaar regio heen:
• Neem als voorwaarde in de concept RES op dat er moet worden gestreefd naar tenminste
50% lokale participatie door bewoners, landeigenaren en bedrijven voor het ontwikkelen
van zon en/of wind projecten.
• Combineer waar mogelijk windturbines met grondgebonden zon. Dat heeft voordelen voor
het net en voor ruimtelijke clustering.
• Voorkom het vooraf uitsluiten van zoekgebieden voor wind en/of zon zonder dat daar alle
belanghebbenden bij betrokken zijn geweest en een goede afweging heeft plaatsgevonden
van de voor en nadelen – dat is namelijk de fase ná de concept RES en vóór RES 1.0
• Maak maximaal gebruik van lokale opwekkingsmogelijkheden en als dat niet toereikend
blijkt te zijn, wijk dan pas uit naar locaties met meer opwekkingsmogelijkheden.
• Daarnaast willen wij als BUCH én Alkmaar energiecoöperaties de zoekgebieden voor zonneenergie langs de A9 (van Wijkertunnel tot Alkmaar) ontwikkelen en (waar geluidwering
gewenst is) omzetten in een zonne-geluids-scherm: weinig grondbeslag en een dubbele
functie.

Voorgestelde aanpassingen per gemeente

Gemeente Uitgeest (13.500 inwoners):
Het behouden van de huidige concept RES-locaties in Uitgeest voor zowel zon en wind
zoekgebieden en nu dus nog geen zoekgebieden uitsluiten. Daarnaast willen we de volgende
zoekgebieden toevoegen aan de concept RES:
a. toevoegen van zoekgebied: Tolweg – A9 -Assum/Waldijk voor zonne-energie
b. toevoegen van zoekgebied: slibstort Uitgeest ten hoogte van Dorregeest voor van
zonne-energie
c. uitbreiding zon-zoekgebied langs de A9 aan de noordzijde van Uitgeest met wind, in
plaats van alleen zon.

Subsidieregelingen

Er is veel  informatie over subsidies en financieringsmogelijkheden beschikbaar.

Hieronder een overzicht van  onafhankelijke websites:

Rijksoverheid:

Voor particulieren: De Investeringssubsidie duurzame energie ISDE)

https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/isde-breidt-uit-met-isolatie-en-meer-duurzame-energieopties

Voor ondernemers:

https://www.rvo.nl/financiering-voor-ondernemers

Milieu Centraal:

https://www.energiesubsidiewijzer.nl/

Energiebespaarfonds:

Energiebespaarlening voor particulieren