Geen categorie

Resultaten enquête onder inwoners Uitgeest over aardgasvrij wonen

Eind 2020 hebben 156 inwoners online via het platform Uitgeest Denkt Mee een enquête ingevuld met vragen en stellingen over aardgasvrij wonen in Uitgeest. De resultaten maakt gemeente Uitgeest nu bekend.

In 2030 aardgasvrij in de Koog en het Oude Dorp

Uitgeest heeft de ambitie om voor 2030 van het aardgas af te gaan in de wijken De Koog en het Oude Dorp. Op dit moment worden alle woningen van de deelnemers, op een uitzondering na, verwarmd met aardgas. Voor De Koog Noord wordt momenteel het haalbaarheidsonderzoek voor een warmtenet op basis van aquathermie en alternatieven om de wijk te verwarmen afgerond. Met de enquête wil de gemeente Uitgeest onder inwoners peilen wat zij weten en vinden van aardgasvrij wonen en wat inwoners zelf al doen aan het duurzamer verwarmen van hun woning.

Leeftijd en woning

Van de 156 deelnemers aan de enquête is 60% ouder dan 55 jaar, 30% is tussen de 35 en 55 jaar en 7% is jonger dan 35 jaar.

Een ruime meerderheid, 89%, bezit een koopwoning. Het gaat meestal om een woning gebouwd tussen 1920 en 1949 (44%) of tussen 1975 en 1989 (29%).  Een kleiner deel woont in een woning gebouwd na 1975 (17%).

Wat doen inwoners van Uitgeest aan energie besparen?

Isolatie, LED verlichting en zonnepanelen zijn al goed vertegenwoordigd onder de deelnemers aan de enquête. Maar liefst 63% van het aantal respondenten heeft dak, muren en of vloeren geïsoleerd en ongeveer een zelfde percentage, 62%, heeft LED-verlichting. 49% heeft zonnepanelen.

In welke buurten moet gemeente Uitgeest starten met de transitie naar een aardgasvrije wijk?

Van de deelnemers vindt 29% het belangrijk dat de overstap naar een aardgasvrije wijk op een plek moet beginnen waar het betaalbaar is. Daarnaast geeft 23% aan dat we moeten starten op plekken waar werkzaamheden zijn gepland en 20% vindt dat we moeten kiezen voor een plek waar al een oplossing beschikbaar is, zoals een geschikte duurzame warmtebron. 15% van de deelnemers vindt dat de plekken waar bewoners zelf het initiatief nemen leidend moet zijn in de buurten waar we starten.

Kritisch op aardgasvrij wonen

Er zijn ook deelnemers die vinden dat er nog niet gestart moet worden met aardgasvrije wijken, omdat zij vinden dat nu van aardgas af gaan te kostbaar is en dat op aardgas blijven nu (voor oude huizen) de meest betaalbare optie is. Zij wachten liever op andere duurzame alternatieven en innovaties. Sommigen adviseren de gemeente vooral te investeren in isolatie van woningen en bedrijven. 26% ziet het nut van aardgasvrij wonen (nu of helemaal) niet in.

Wat vinden inwoners belangrijk bij het aardgasvrij maken van een woning of pand?

Niet verrassend vindt 70% het belangrijk om te weten hoeveel het gaat kosten en is het krijgen van een betaalbaar aanbod een belangrijke overweging voor inwoners (52%). Een inwoner geeft aan: “Wees duidelijk welke investering er van de bewoners verlangd wordt en wat de gemeente bijdraagt.”

Van de respondenten wil 42% dan ook wachten tot de gemeente of energieleverancier een aanbod doet. Daarnaast vindt 41%  de keuzevrijheid voor een energieleverancier belangrijk en 33% wil zelf bepalen wanneer de woning aardgasvrij wordt. Duurzaamheid vindt 22% van de deelnemers belangrijk.  

Ondersteuning is daarbij belangrijk: 14% wil geholpen of ondersteund worden bij het aardgasvrij maken van de woning en 30% vindt veilig en comfortabel wonen belangrijk. Ook is het belangrijk dat de gemeente inwoners op tijd informeert, 20% geeft aan dit belangrijk te vinden.

Hoe kijken mensen aan tegen een warmtenet?

Van de deelnemers denkt 33% dat een warmtenet een goede oplossing is voor de buurt. 14% denkt dat een warmtepomp een goede oplossing is om de woning aardgasvrij te maken. De helft van alle respondenten is kritisch en wil nu nog niet van het aardgas af of twijfelt hierover omdat het te kostbaar of niet nuttig zou zijn.

Wat weten inwoners over aardgasvrij wonen in Uitgeest?

De meeste inwoners (58%) weten wel iets over de plannen om Uitgeest aardgasvrij te maken. 26% volgt het nieuws zelfs op de voet. Een klein deel weet helemaal niks. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van DUEC.

Wanneer willen inwoners betrokken worden bij de stap naar aardgasvrij wonen?

De behoefte om betrokken te worden onder inwoners is aanwezig: 36% wil al vanaf het allereerste begin betrokken worden, ook als de wijk nog niet aardgasvrij wordt, en 30% wil dat wanneer er een concreet plan ligt voor hun buurt. Er zijn ook mensen die mee willen denken aan een plan voor hun eigen buurt (23%). Slechts een klein aantal – 11% van het aantal deelnemers – geeft aan niet betrokken te willen worden.

Welk advies heeft u voor gemeente Uitgeest om aardgasvrij te worden? (samenvatting)

Veel deelnemers hebben via deze vraag gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de gemeente advies te geven of hun mening te geven.

Aanbod en keuzevrijheid

“Maak een goed uitgewerkt plan waarin slecht 1 optie wordt aangeboden”. Veel mensen maken zich zorgen over de kosten en willen mede daarom (voorlopig) op aardgas blijven. Een deelnemer zegt: “Voor oude huizen van bouwjaar rond 1900 zoals in het Oude Dorp zijn een warmtepomp en isoleren niet rendabel. Er wonen veel oudere inwoners in de aangewezen startwijken en niet iedereen zit te wachten op hoge kosten, de verbouwing en eventuele geluidsoverlast die een warmtepomp met zich meebrengt.”

Ook keuzevrijheid blijft belangrijk: laat mensen zelf beslissen wat zij doen met hun eigen huis, wanneer en met wie. Een ander vraagt zich af of huizen voldoende verwarmd kunnen worden: “Een warmtenet op basis van onbewezen warmteopwekking uit oppervlaktewater levert niet genoeg op om woningen in het oude dorp te verwarmen.”

Planning

Een aantal deelnemers geeft aan dat we voorlopig niet van het aardgas af moeten gaan. Zorgvuldigheid is belangrijk, zorg voor goed vooronderzoek, er moeten geen overhaaste beslissingen worden genomen.

Inzetten op duurzame maatregelen zoals isolatie en zonnepanelen

De gemeente moet vooral inzetten op isolatie, zonnepanelen en verlaging van het huidige energieverbruik, en op de subsidies die beschikbaar zijn om de maatregelen te nemen. Dit is ook noodzakelijk voor het lage temperatuurniveau van een warmtenet.

Nut en noodzaak

Niet alle deelnemers zijn overtuigd van het nut en de noodzaak om (nu) van aardgas af te gaan. Hiervoor zijn uiteenlopende argumenten: zo geeft een deelnemer aan dat aardgas schoon en betaalbaar is, een ander geeft aan dat het beter is te starten met nieuwbouw en weer een ander geeft aan dat er ook nagedacht moet worden over alternatieven als geothermie, kernenergie en waterstof.

Informeren en betrekken van inwoners

Meerdere deelnemers geven aan dat goede en begrijpelijke informatie via zoveel mogelijk kanalen belangrijk is. De informatie moet gaan over nut en noodzaak om van het aardgas af te gaan, kosten, besparing en investering. Contact met bewoners is belangrijk tijdens het hele proces. “Luister goed naar de mening van de bewoners en reageer daar dan ook op. Als een oplossing niet door de bewoners wordt geaccepteerd maar door de gemeente wordt opgelegd, dan gaat het nooit lukken met de transitie.” De gemeente moet op zoek naar gemeenschappelijke initiatieven per wijk en samenwerken met de woningcoöperaties, woningeigenaren en een energieleverancier.

Leer van andere proeftuinen en ervaringen met warmtenetten

Meerdere deelnemers geven aan dat er zorgvuldig gekeken moet worden naar het traject en de haalbaarheid van het warmtenet. Streef bijvoorbeeld naar een gemeenschappelijk geslagen bron, zodat niet iedere woning een eigen warmtepomp nodig heeft. Een deelnemer schrijft: “Leer van proefprojecten in de Provincie zoals Purmerend.” En iemand schrijft dat het risico voor kleine gemeentes veel te groot is en het daarom landelijk geregeld moet worden. Een ander schrijft: “Ik twijfel aan de techniek en betaalbaarheid van een warmtenet terwijl er over een aantal jaren waarschijnlijk betere alternatieven voorhanden zijn. Zorg ervoor dat het warmtenet voor 100% op groene stroom kan functioneren.”

Duurzaamheid

Deelnemers zijn ook begaan met het milieu en willen zeker wat doen aan duurzaamheid. Een deelnemer verwoordde het als volgt: “We willen allemaal een betere toekomst voor onze kinderen op deze planeet.” En kijk naar de daadwerkelijke resultaten met betrekking tot duurzaamheid.

Similar Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *