Terugblik op 2019

Terugblik op 2019

 

DUEC heeft een mooi jaar achter de rug waarin er veel is gebeurd. Hieronder een beknopte opsomming van de belangrijkste punten.

 

Van gas los

In maart en april werd de Quickscan voor project Meldijk en het blok van Thijs uitgevoerd (zie https://www.duec.nl/wp-content/uploads/2019/10/68340_Rapportage_DUEC_v220558.pdf ).
Hieruit bleek dat beide projecten technisch mogelijk zijn maar dat er financieel nog wel een uitdaging is. De projecten zijn inmiddels opgenomen in de warmte transitie visie die is vastgesteld door de gemeente (zie  https://uitgeest.raadsinformatie.nl/document/8114686/1/C_Transitievisie_Warmte_Uitgeest_S_int19_2146_1) . In 2020 zullen wijkuitvoeringsplannen gemaakt worden voor De Koog en het Oude Dorp waarin de projecten verder uitgewerkt worden, zowel technisch en  financieel, als qua burgerparticipatie. Uitgangspunt van DUEC daarbij is: oplossingen moeten kostenneutraal zijn, en iedereen moet de vrije keus hebben om al dan niet mee te doen met bepaalde oplossingen.

 

Algemene leden vergadering (ALV)

Twee bestuursleden van het eerste uur, Henk Smit en Jos Rood, zijn afgetreden en werden bedankt voor al hun werk bij het oprichten van DUEC. Nico Oudendijk en Patrick Boekhout zijn aangesteld als respectievelijk secretaris en penningmeester. Marijke Twisk is aangesteld als bestuurslid van de werkgroep Marketing en Communicatie.
Tijdens de ALV bleek dat DUEC er financieel goed voor staat en dat er ruimte is voor het aanstellen van een coördinator voor een paar uur in de week. Astrid Veenstra is hiervoor aangesteld en daarmee is een start gemaakt met de professionalisering die DUEC nastreeft. (Voor verslag vergadering zie https://www.duec.nl/sfeerverslag-alv-2019/ .)

 

Energiecoaches

De energiecoaches zijn vanaf het voorjaar in een eerste pilot actief in Uitgeest en sinds oktober staan ze voor alle Uitgeesters klaar voor een huisbezoek (zie https://www.duec.nl/energie-quickscan/ ). Uit een evaluatie blijkt dat bewoners over het algemeen heel positief zijn over de energiecoaches en hun adviezen.

 

Elektrische deelauto

In het voorjaar zijn we voortvarend gestart met het inventariseren van de haalbaarheid van elektrische deelauto’s. Vanwege tijdgebrek bij de initiatiefnemers heeft dit project even stil gelegen. In 2020 wordt dit weer opgepakt.

 

Zonnepanelen actie

In het najaar is de zonnepanelen actie Uitgeest gestart samen met Eneregio en Duurzaam Bouwloket (zie https://www.duec.nl/actie/). Er zijn nu al meer dan 200 offerteaanvragen binnen, dit overtreft het aantal van vorig jaar. De actie loopt tot 10 januari 2020.

 

Zon op Uitgeest (postcoderoos)
zie www.zonopuitgeest.nl.

Zon op Uitgeest heeft ook niet stil gezeten, ook al is een collectief zonnedak helaas nog niet gerealiseerd. Het blijkt moeilijker dan gedacht om een geschikt dak te vinden bij een dakeigenaar die ook wil meewerken. We kijken nu naar daken in het buiten gebied.
Zon Op Uitgeest is inmiddels 100% klaar voor een collectief zonnedak: er is een aparte coöperatie met een eigen bankrekening en we hebben een uitgebreid informatie memorandum klaar liggen voor nadere uitleg over het project en de financiële aspecten  ervan. Dus als we een geschikt dak vinden kunnen we snel overgaan tot daadwerkelijke realisatie van dit project.

 

Vooruitblik op 2020

We gaan door op alle fronten die hierboven genoemd staan: gasloze wijken, energiecoaches, zonnepanelen acties, elektrische deelauto en postcoderoos project. In alle projecten verwachten we volgend jaar meer te kunnen laten zien. Er komen meer energiecoaches, die  meer woningen bezoeken, we gaan in gesprek met meer bewoners over hoe we van het gas af zouden kunnen gaan, we gaan meer zonnepanelen samen inkopen en we gaan de haalbaarheid van de elektrische deelauto uitwerken. En niet onbelangrijk: we gaan in 2020  onderzoeken of er ruimte is in Uitgeest voor windmolens en zonneweides! Die hebben we nodig om onze eigen duurzame energie op te wekken.
(zie https://www.duec.nl/windmolens-en-zonneparken/). Een bewonersbijeenkomst hierover staat al gepland op 5 maart 2020.
Tijdens de nieuwjaarsborrel op 23 januari zullen we alvast een tipje van de sluier oplichten. We hopen dan veel leden te ontmoeten!

Comments are closed.