Geen categorie

VERSLAG ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Verslag Algemene Leden Vergadering

Datum: 3 juni 2020 (online, videovergadering)
Aantal aanwezigen: 20

  • Opening:

Guus Willemsen (voorzitter) opent om 19:32 de vergadering die voor het eerst online via Teams gehouden wordt als gevolg van de coronamaatregelen. Over de uiteenzetting van de resultaten van de projecten in 2019 zijn geen vragen gekomen. Via de mail is geen reactie binnen gekomen op de stukken.

  • Balans:

Patrick Boekhout (penningmeester) zet de financiën uiteen. Vanuit de penningmeester komt het voorstel om de winst toe te voegen aan de algemene reserves. Zowel het financieel verslag als dit voorstel voor bestemming van de winst is goedgekeurd door de leden. Ook hebben de leden decharge verleend aan de penningmeester.

  • Kascommissie:

De leden van de kascommissie hebben uiteengezet dat ze een eenvoudige boekhouding aantroffen, wat klopt met een beginnende onderneming. Ook hebben ze bruikbare tips gegeven zoals meer toelichting  van  projecten en van tevoren een kostenbegroting  maken zodat het beheer gemakkelijker is. Een aantal verbeteringen is meteen al opgenomen in de jaarrekening. Beide heren worden bedankt voor hun inzet.

Voor de kascommissie voor volgend jaar heeft Herman Twaalfhoven zich opnieuw aangemeld. Verder heeft Aad Wijte zich spontaan aangemeld voor de kascommissie van 2021. Alle leden gaan akkoord met deze voordracht. Het bestuur is blij met deze spontane aanmelding.

  • Bestuur

De leden hebben akkoord gegeven op het gevoerde beleid van het bestuur en geven decharge aan het bestuur.

  • Bestuurswisseling

De leden gaan akkoord met de voorgenomen bestuurswisseling, het aantreden van Jan Liefting en Hans Schmidt. Deze nieuwe bestuursleden hebben zich kort voorgesteld. Ook is nogmaals afscheid genomen van Marijke Twisk als oud-bestuurslid. Ze geeft aan mogelijk op termijn terug te komen in het communicatieteam.

  • Plan 2020

Guus Willemsen zet de plannen uiteen. Deels meer van hetzelfde, deels nieuw zoals het uitvoeren van het wijkuitvoeringsplan van de Koog en het Oude Dorp en  het oprichten van Energiepark Uitgeest BV. Ook vermeldt hij zijn voornemen om het bestuur van Zon op Uitgeest (ZOU) te laten samenvallen met DUEC, als een satelliet coöperatie van DUEC. Deze plannen leiden tot diverse vragen.

De vraag wordt gesteld of er een plan is ten aanzien van het uitgeven van het verdubbelde promotiebudget. Guus geeft aan dat naamsbekendheid heel belangrijk is voor DUEC maar dat dit nog niet concreet is uitgewerkt in een plan.

  • Zon op Uitgeest (ZOU)

Een van de leden vraagt waarom het bestuur van plan is de coöperatie ZOU te integreren. Het zou  nl. mensen kunnen weerhouden om deel te nemen. Deelnemers zouden liever zelfstandig zijn, ook de doelstelling kan verschillen. Mogelijk kunnen, na realisatie, de coöperaties weer uit elkaar getrokken worden. Er wordt opgemerkt dat een eigen coöperatie juridisch nodig is. Guus gaat dit verder uitzoeken.

Het huidige bestuur van ZOU stapt op (twee van de drie bestuursleden). Er wordt opgemerkt dat officieel de toekomstige leden van ZOU het nieuwe bestuur moeten benoemen.  Een aspirant lid heeft zich aangemeld  als penningmeester wanneer het project is gerealiseerd.

  • Energiepark Uitgeest BV

Een van de aanwezigen stelt de vraag waarom er voor een BV is gekozen en niet voor een coöperatie. De voorzitter geeft aan dat een BV de handigste vorm is om de risico’s af te dekken voor bestuurders. 

Een deelnemer aan de vergadering (H. E.) merkt op dat hij de juridische vorm niet het belangrijkste vindt, maar vindt het nogal een groot initiatief. Vanuit zijn ervaring (energiepark Den Dotter in Den Helder) adviseert hij professionele ondersteuning. De voorzitter geeft aan dat we in gesprek zijn met twee serieuze externe partijen. Energie Samen heeft middelen waaruit we een adviseur hebben toegewezen gekregen om te helpen bij alle proces stappen. Verder werken we samen met Windunie. Andere coöperaties zijn ook al succesvol bezig met windprojecten. H.E. zegt bereid te zijn om zijn ervaring in Den Helder te delen met DUEC. De voorzitter neemt dit aanbod graag aan.

Steven Hupkens, een van de twee bestuurders van de BV, stelt dat een BV-vorm ter bescherming is van aansprakelijkheden. Hij heeft zich inmiddels voorgesteld. Peter Bosma is  de andere bestuurder. Hij kon helaas niet bij de vergadering aanwezig zijn.

  • Begroting 2020

De penningmeester heeft de begroting van 2020 verder uiteengezet. Hierover zijn geen vragen meer gekomen. Bij de stemming is de begroting  door de leden goedgekeurd. Ook bij de rondvraag kwamen er verder geen vragen.

  • Conclusie

Deze online ALV is een geslaagd en soepel verlopen experiment. We beseffen dat dit voor sommigen mogelijk wel een drempel zal opwerpen om deel te nemen als je dit nooit eerder gedaan hebt, maar we zijn tevreden met de opkomst.

Similar Posts

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *