Verslag van de avond over Energie uit Zon en Wind in Uitgeest

Verslag van de avond over Energie uit Zon en Wind in Uitgeest

Er kwamen bijna 100 Uitgeesters af op de DUEC-avond in de Zwaan over windmolens en zonneweides. De avond werd geopend door wethouder Jelle Brouwer. Hij wist te melden dat het streven van de gemeente nog steeds is om in 2040 alle energie die nodig is voor Uitgeest 100% duurzaam op te wekken. Dit noemde hij “ambitieus”, maar 2050 moeten we volgens de wethouder toch wel kunnen halen. Vervolgens zette Otto van den Berg (regisseur energietransitie BUCH) uiteen hoe de plannen van de overheid vertaald zijn in de Regionale Energie Strategie (RES). Hierin worden zoekgebieden vastgesteld waar mogelijk ruimte is voor de opwek van energie met zonneweides en windmolens.

 

Wat mag waar?

In het kader van de RES zijn recent regiokaarten gemaakt die aangeven welke mogelijkheden er vanuit de regelgeving zijn voor het opstellen van windmolens en zonneweides. De belangrijkste kaarten zijn opgenomen in de presentatie (https://www.duec.nl/windmolens-en-zonneparken/). Achtergrond info is te vinden via https://cloud.generation.energy/index.php/s/RbXokG2WByF54bW. Daaruit blijkt dat er binnen de huidige beleidskaders aan de randen van de gemeente ruimte is. Er zou zelfs genoeg ruimte zijn om meerdere windmolens neer te zetten en/of om meer dan 50 ha aan zonneweide te plaatsen. De noordpunt van Uitgeest heeft potentie voor zowel meerdere windmolens als voor meer dan 40 ha zonneweide. Daarnaast zijn er nog andere gebieden in Uitgeest met potentie voor windmolens en zonneweides.

 

Hoeveel Elektriciteit zelf opwekken

Guus Willemsen (voorzitter van DUEC) ging daarna in op de doelstelling qua opwek van duurzame energie in ons dorp, en op de theoretische mogelijkheden binnen de gemeente Uitgeest. Het doel van DUEC is om in 2030 evenveel duurzame energie op te wekken in Uitgeest als er in het dorp wordt verbruikt (zie ook https://www.duec.nl/onze-missie/). Dat is een zeer ambitieuze doelstelling te noemen. Het huidige elektriciteitsverbruik in Uitgeest bedraagt ongeveer 40 miljoen kWh (40 GWh). Dat is heel veel. Als we de doelstelling wat naar beneden bijstellen en we eerst als doel stellen dat we in 2030 de helft daarvan (dus 20 GWh) in de eigen gemeente willen opwekken, wat betekent dat dan?

 

Resultaten energietafel

De energietafel is een tafel waarop Uitgeest is geprojecteerd en waarop virtueel windmolens en zonneweides geplaatst kunnen worden. Het resultaat qua hoeveelheid opgewekte energie in verhouding tot de vraag wordt vervolgens zichtbaar gemaakt op een beeldscherm. Op dit moment groeit de duurzame opwek in Uitgeest vooral door een toename van het aantal zonnepanelen op daken van woningen. En in beperktere mate door zonnepanelen op daken van organisaties, zoals scholen en bedrijven. Als we uitgaan van een natuurlijke groei hiervan, dan schatten we dat we in 2030 op ca 10% van de gevraagde 20 GWh zitten. Stel dat het lukt om de helft van alle daken van woningen vol te leggen (lang niet alle daken zijn geschikt) en tellen we daarbij alle bedrijfsdaken op, dan komen we uit op maximaal 1/3 van de doelstelling van 20 GWh.

 

Windmolens

Er staan al windmolens in de omgeving van Uitgeest: de molen bij Heemskerk en de windmolens bij het bedrijventerrein Boekelermeer in Alkmaar. Een aantal leden van DUEC is ook al deelnemer in een van de molens op dat bedrijventerrein. De windmolen in Heemskerk heeft een masthoogte van ca van 80 meter en heeft een vermogen van 2 MW. De molens op het industrieterrein hebben een hoogte van 85 m en een vermogen van 2,5 MW. Tegenwoordig zijn de gangbare kleinere windmolens voor plaatsing op land 80 a 100 m hoog. Deze molens hebben een vermogen van ca 3 MW en wekken ca 8 GWh/jaar op. Met twee van dergelijke molens zouden we dus, in combinatie met veel panelen op daken, genoeg hebben voor 20 GWh. Een grote molen met een masthoogte van ca 100 a 120 m en een vermogen van ca 4 a 4,5 MW produceert ongeveer 16 GWh/jaar. Dus als we een grote molen plaatsen levert dat al een groot deel van de doelstelling van 20 GWh.

 

Zonneweides

Een zonneweide levert ongeveer 0,5 á 1 GWh per ha op, afhankelijk van de opstelling en de inpassing van natuurwaarden. De natuurwaarden van het terrein van een zonneweide kan bijvoorbeeld verbeterd worden door wilde plantenmengsel te zaaien en de panelen verder uit elkaar te zetten. De biodiversiteit neemt dan sterk toe. (zie bijvoorbeeld https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/biodiversiteit-stimuleren-met-een-zonnepark). Bij een lage natuurwaarde worden de zonnepanelen dicht op elkaar geplaatst. Dan lijkt 20 ha genoeg voor de volledige doelstelling (20 GWh). Dit geldt eveneens voor een zonnepark van 40 ha met veel natuurwaarde.

 

Reacties

Er kwamen nogal wat kritische reacties uit de zaal, zowel naar aanleiding van de presentatie van Otto van den Berg, als naar aanleiding van het verhaal van Guus Willemsen. De meest gehoorde reactie was: ‘waarom zouden we in Uitgeest windmolens plaatsen?’ Het open landschap (zonder grote windmolens en zonneparken) rondom Uitgeest wordt als zeer waardevol ervaren. Molens zien mensen bij voorkeur op zee, mogelijk op het IJsselmeer of bijvoorbeeld in landen waar meer ruimte is, zoals in Denemarken. Ook bleken er zorgen te zijn over de belasting van het elektriciteitsnet en over het gebrek aan opslagcapaciteit voor elektriciteit, waardoor veel duurzame stroom verloren zou kunnen gaan. Deze reacties en zorgen zijn allemaal begrijpelijk.

Toch zijn er goede argumenten voor de plaatsing van windmolens en zonneweides in onze eigen gemeente/regio. Even de voordelen op een rijtje:

*Het voordeel van opwek dichtbij is dat we zelf als dorpsbewoners aan het stuur zitten, en daarmee minder afhankelijk zijn van grote partijen.

*Een bijkomend voordeel van zelf aan het stuur zitten, is dat we niet afwachten tot derden verzonnen hebben waar er hier windmolens en zonneweides zouden moeten komen en hoe die ingepast worden.

*Verder is het onzeker of andere plannen (IJsselmeer) uitgevoerd zullen worden en zal het net meer belast worden naarmate de afstand tussen bron en afnemer groter is. Als je lokale opwek hebt is er meer zekerheid dat de benodigde energie jouw huis ook echt zal bereiken.

*Daar kunnen we er als Uitgeesters ook geld mee verdienen, in plaats van dat wij alleen de last hebben, en anderen het profijt.

 

Het genoemde punt van opslag van de lokaal geproduceerde energie verdient zeker nadere aandacht. Verder werd genoemd dat de subsidie voor windmolens een sigaar uit eigen doos is omdat we het met elkaar betalen uit de Opslag Duurzame Energie (ODE) belasting. Ook dit klopt maar als die sigaar toch wordt uitgedeeld, zouden we hem graag zelf consumeren. Naar aanleiding van de energietafel zelf stelden mensen vooral vragen die een behoefte aan verduidelijking aangaven. Zo werd bijvoorbeeld gevraagd om een nadere uitwerking van de business case van een windmolen en wat dat zou betekenen voor Uitgeest.

 

Samen

Het is nog lang niet zeker dat er een windmolen of een zonneweide komt in Uitgeest. Uiteindelijk is er een democratisch proces waarin besloten wordt over de vergunningverlening voor windmolens en zonneweides. Wel zien we als DUEC dat de voordelen groot zijn: het geeft ons de zekerheid van een goede bijdrage aan het voorkomen van klimaatverandering, een toekomstbestendige eigen energievoorziening en lokaal financieel voordeel. Vandaar dat we graag met alle Uitgeesters in gesprek blijven over dit onderwerp.

Comments are closed.