Duurzaam Uitgeest Energie Coöperatie

Warmtenet met gemaal aan de Meldijk     

DUEC wil graag onderzoeken of er kansen zijn voor een coöperatief warmtenet in Uitgeest. Coöperatief betekent hier dat de bewoners zelf eigenaar zijn van de bron van warmte en van het net. Uiteraard gaat dit alleen werken als de kosten voor zo’n net ook gedekt worden door inkomsten uit verkoop van warmte, waarbij de warmteprijs niet hoger mag zijn dan wat anders betaald zou worden voor gas.

Uit een inventarisatie van de lokale warmtebronnen blijkt dat aquathermie de meest voor de hand liggende bron is om mee te starten: voldoende capaciteit voor 500 a 1500 woningen, relatief eenvoudig winbaar in het dorp, en passend bij het waterrijke dorp Uitgeest.

Het idee is dat we in de zomer warmte winnen uit het oppervlaktewater bij gemaal Meldijk. Daarbij koelt het oppervlaktewater een paar graden af, hetgeen gunstig is voor de waterkwaliteit.  De warmte wordt ondergronds opgeslagen in een watervoerende laag. In de winter wordt de warmte er weer uitgehaald en met behulp van een grote warmtepomp wordt water in een warmtenet opgewarmd tot 70 oC. Dit net gaat naar de woningen waar de warmte gebruikt wordt voor verwarming van de woning en van het warme kraanwater. In de woningen zelf hoeft slechts weinig te veranderen. In principe is het: ketel er uit en aansluitkastje er in. Ook de aansluitkosten in de woning dienen (grotendeels) gedragen te kunnen worden door het project, zodat bewoners zelf niets of heel weinig hoeven te investeren.

Het adviesbureau IF Technology heeft een quick scan uitgevoerd naar de haalbaarheid van winning van warmte uit het water bij gemaal Meldijk. 68340_Rapportage_DUEC_v2[20558]

Daaruit is gebleken dat het technisch en qua vergunningen te realiseren is. IF heeft ook een raming gemaakt van de investeringen en exploitatiekosten die gemoeid zijn met dit systeem. Op basis daarvan hebben we zelf een schatting gemaakt van de financiële haalbaarheid. Daaruit is gebleken dat het project alleen haalbaar is als er subsidie komt voor de aanleg. Er is binnenkort een mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor dit soort projecten: de proeftuin aardgasvrije wijken.

 

 

De volgende stappen zijn:

  • Het betrekken van meer bewoners en van andere partijen zoals gemeente, HVC, Kennemer Wonen en het hoogheemraadschap.
  • Het verder uitwerken van het project, samen met bewoners en partners.
  • Het aanvragen van de nodige subsidies
  • Het opzetten van een coöperatieve organisatie die het project kan gaan ontwikkelen, financieren, realiseren en beheren.

 

Hierbij zal tussentijds steeds getoetst moeten worden of het project voldoende steun heeft bij bewoners, en of het technisch, juridisch en financieel haalbaar is.