Winterzon

DUURZAAM UITGEEST ENERGIE COÖPERATIE

Energie van Uitgeest – Voor Uitgeest

Factsheet zonnepark WinterZon Uitgeest

Inleiding
In dit overzicht worden de belangrijkste aspecten van het te ontwikkelen Zonnepark WinterZon weergegeven.


Gekozen locatie
Het Zonnepark Winterzon ligt in een van de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 zoekgebieden voor zon.
DUEC heeft als lokale energiecoöperatie het voortouw genomen om te onderzoeken of de ontwikkeling van een zonnepark mogelijk is. De eigenaar heeft aangegeven mee te willen werken aan de ontwikkeling door het verhuren van 10 hectare van hun land voor een periode van 25 jaar.


Kengetallen van het Zonnepark WinterZon
Oppervlakte 10 hectare, waarvoor een optieovereenkomst is afgesloten met de grondeigenaar.
Opgestelde vermogen zal naar schatting tussen de 12 en 14 MW liggen. Omdat landelijk is afgesproken dat zonneparken op 70% van hun maximale vermogen worden aangesloten, is dit vermogen toereikend om effectief gebruik te kunnen maken van een 10 MVA kabel.
Geschatte jaarlijkse elektriciteitsopbrengst 12 GWh/jaar.


Aansluiting op het elektriciteitsnet
Bij Liander is navraag gedaan en deze heeft aangegeven, dat na een aanpassing van het trafostation het aansluiten van een 10 MVA kabel op dit moment in principe mogelijk is.


Gemeente Uitgeest / Provincie Noord-Holland
De Gemeente Uitgeest heeft de RES 1.0 zoekgebieden vastgesteld.
De gemeente Uitgeest heeft de provincie Noord-Holland benaderd om af te stemmen aan welke voorwaarden een zonnepark moet voldoen om binnen de daarvoor geldende provinciale regels ontwikkeld te kunnen worden.


Omgeving / omwonenden
Veel tijd en aandacht is besteed aan het overleg met de omwonenden. Meerdere aspecten van het zonnepark en vooral ook de landschappelijke inpassing zijn in meerdere sessies besproken. Er is op een aantal punten aanvullend onderzoek gedaan en uiteindelijk is gekozen voor een haag waarmee het park goed kan worden afgeschermd.
Natuurlijke Zaken, een bureau gelieerd aan Landschap Noord-Holland, is gevraagd om een Landschappelijk Inpassingplan te maken voor het zonnepark. Natuurlijke Zaken heeft dit al voor meerdere projecten gedaan en heeft goed zicht op hoe een dergelijk project kan worden ingepast in
het bestaande landschap en met als uitgangspunt dat de biodiversiteit wordt vergroot.
Daarnaast is met diverse maatschappelijke en natuur- en milieuorganisaties contact geweest om de plannen te bespreken en daarover input te verkrijgen.


Vereiste vergunningen
Er is een aantal vergunningen nodig:
Afwijking van het bestaande bestemmingplan
Binnen het bestaande bestemmingsplan is de bouw- en exploitatie van een zonnepark niet toegestaan. Daarom moet een afwijking van het bestemmingsplan worden aangevraagd.
Omgevingsvergunning
Naast bovengenoemde afwijking van het bestemmingsplan is een Omgevingsvergunning vereist.
De gecombineerde aanvragen zullen tegelijkertijd worden ingediend.
SDE++
Het doel is om een aanvraag voor de SDE++ in het najaar van 2022 te kunnen doen.


Planning op hoofdlijnen
Februari 2022: Aanvraag vergunningen
September 2022: Toekenning vergunningen en SDE ++ aanvraag
2023: Afsluiting van de financieringsfase en aanvang bouw
2024: Bouw gereed – start exploitatiefase
2050: Einde exploitatie; land terug naar grasland

Winterzon, praat mee

We nodigen je graag uit deel te nemen aan een gesprek in het najaar over ons zonnepark project Winterzon. Ons doel is zoveel mogelijk Uitgeesters te laten deelnemen in dit project via certificaten van aandelen of obligaties. Graag wisselen we met jullie van gedachten over de randvoorwaarden. Wat zijn de verschillen tussen certificaten en obligaties? Wat voor rendement is minimaal nodig? Wat zijn de risico’s? Zijn de obligaties of certificaten te verhandelen? Etc. 
Leuk als je wilt meedenken, aanmelden kan via onderstaand formulier.Meer informatie

Op dinsdag 8 februari heeft DUEC een presentatie gehouden voor de commissie ruimtelijke ordening. De presentatie is hier terug te kijken onder agendapunt ‘Beeldvormend’.

De Powerpoint presentatie met de foto’s vanaf de weg zijn hier te bekijken

Op 16 februari heeft het volgende stuk in de Uitgeester en Uitgeestonline gestaan. Zonnepark ‘Winterzon’ in de Limmerkoog wordt concreter