Over ons

DUURZAAM UITGEEST ENERGIE COÖPERATIE

Energie van Uitgeest – Voor Uitgeest

Onze missie: Energie Van Uitgeest – Voor Uitgeest

DUEC wil bijdragen aan de noodzakelijke energietransitie om deze zo snel en goed mogelijk door te voeren.  Met, door en voor Uitgeesters. We willen de energie die we in Uitgeest gebruiken binnen de grenzen van Uitgeest of in de regio opwekken en ook exploiteren. Onze ambitie is om in 2050 tenminste alle elektriciteit die we gebruiken zelf op te wekken, en in 2030 tenminste de helft daarvan.

Geld dat we aan energie uitgeven blijft zo lokaal, en verdwijnt niet naar projectontwikkelaars, het buitenland of naar multinationals. We zien de energietransitie dan ook als een grote kans. Een kans om minder afhankelijk te worden van import van energie, een kans de lokale economie een stimulans te geven, om banen te creëren, en bovendien bewoners te ondersteunen en te laten profiteren van collectieve voorzieningen. De coöperatie wil graag voor haar leden het volgende ondernemen:

 • het stimuleren van het gebruik van duurzame, lokaal opgewekte energie in de gemeente Uitgeest
 • het produceren of laten produceren van duurzame energie in de gemeente Uitgeest, direct of indirect
 • het collectief inkopen van energie en/of daaraan gerelateerde producten en/of diensten
 • het bevorderen van energiebesparing
 • het geven van voorlichting over de lokale opwekking en het gebruik van duurzame energie.

Organisatie

DUEC is een burgerinitiatief en een vereniging zonder winstoogmerk. Opgericht in 2018 door Guus Willemsen, Jos Rood en Henk Smit.
De vereniging kent de juridische vorm van een coöperatie met leden, een bestuur en ledenvergadering .
Leden van de coöperatie kunnen zijn particulieren, bedrijven en overheden. Klik hier voor het lezen van de statuten. Het Huishoudelijk Reglement kunt u hier lezen of downloaden.

Bestuur

Het bestuur van de Duurzaam Uitgeest Energie Coöperatie U.A. bestaat uit:

 • Guus Willemsen – voorzitter
 • Nico Oudendijk  – secretaris
 • Sim Woud  – penningmeester
 • Jan Liefting – algemeen bestuurslid
 • Steven Hupkens – algemeen bestuurslid
Het bestuur

Het bestuur wordt ondersteund door:

 • Hans Schmidt (bedrijfsleider).
 • Astrid Veenstra van Weele (coördinator).
 • Gerrit Oudhuis (ledenadministratie).

DUEC Klankbordgroep

DUEC heeft sinds kort een klankbordgroep. Deze onafhankelijke groep kan het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven. Het bestuur van DUEC vindt het belangrijk dat we zo goed mogelijk verankerd zijn in het dorp, en dat zo veel mogelijk bewoners in het dorp de acties van DUEC ondersteunen. Daarom vragen we de klankbordgroep om ons positief kritisch te volgen en, daar waar onze acties en de communicatie daarover voor verbetering vatbaar zijn, dat aan ons te melden. Zo vragen we de klankbordgroep bijvoorbeeld om onze uitingen in de media te volgen, en daar op te reageren. Ook gaan we met de klankbordgroep over een aantal strategische zaken overleggen, zoals onze rol in de productie van duurzame energie via zonneparken en windmolens. De klankbordgroep bestaat uit vijf personen: Bep Hansen, Yvonne de Bree, Ad Corten, Henk Eilert en Patty van Santen.

Werkgroepen

Vrijwel de meeste activiteiten worden uitgevoerd door enthousiaste leden die zich actief willen inzetten voor onze doelstellingen. Deze  “actieven” vormen de kerngroep in onze activiteiten en projecten. Op dit moment kennen wij de volgende werkgroepen.

EnergiecoachesEnergiebalansEnergieparkZon op UitgeestDeelautoCommunicatie
Jos RoodGuus Willemsen Guus WillemsenPeter BosmaAstrid Veenstra
Bert KokJan Liefting Jan BosAstrid VeenstraMarijke Twisk
Hans SchmidtRonald Steltenpool Steven HupkensSimone Welp-ManiMarjolein Geldermans
Jan BosNico OudendijkPeter BosmaArjen SijtsmaGerrit Oudhuis
Ger MijnenLex Fresen
Ewoud van ‘t VeerSim Woud
Ton TushuizenAstrid Veenstra
Herman Twaalfhoven
Martin Kaptein
Ook meedoen in een werkgroep? Meld je aan!

Achtergrond en visie

Het klimaat op aarde verandert doordat mensen grote hoeveelheden broeikasgassen in de atmosfeer brengen. Klimaatverandering heeft wereldwijd nu al grote gevolgen voor mens en milieu.
Ook Nederland zal veel last ondervinden van de gevolgen van klimaatverandering, bijvoorbeeld door meer wateroverlast, droogte en zeespiegelstijging.

We kunnen verdergaande klimaatverandering beperken door de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Daarom zijn bijna alle landen ter wereld overeengekomen om de uitstoot van broeikasgassen voor 2050 tot nagenoeg nul te reduceren, en daarmee de opwarming tot maximaal 2°C te beperken, bij voorkeur tot 1,5°C. Ook Nederland heeft die overeenkomst getekend. De meeste broeikasgassen komen voort uit het gebruik van fossiele brandstoffen zoals gas, olie en kolen. En Nederland is op dit moment (2020) nog voor ca. 90% van de energievoorziening afhankelijk van fossiele brandstoffen.

Er is dus werk aan de winkel. Er is een ware energietransitie nodig. We kunnen energie besparen door isolatie en zuinige apparaten. Wind en zon kunnen duurzame elektriciteit opwekken. Huizen zullen op een andere manier verwarmd moeten worden; op duurzame stroom met warmtepompen, of met behulp van een warmtenet gevoed met duurzame warmte of met behulp van het bestaande gasnet, maar dan gevuld met groen gas. Alle opties hebben hun eigen voor- en nadelen. En we zullen alles nodig hebben wat mogelijk is. De ene oplossing zal de andere niet overbodig maken.

Kernwaarden

 • We doen niet aan politiek

DUEC staat vol overtuiging naast de partijen. De energietransitie is in ieders belang en houdt geen rekening met links of rechts, jong of oud, geloofsovertuiging, huidskleur, geaardheid of afkomst. We respecteren elkaar en bieden ruimte om te komen tot ons gezamenlijk doel: een duurzame toekomst.

 • Onafhankelijk van overheid en bedrijven

De overheid is niet verantwoordelijk voor wat elk individu met zijn of haar woning doet, maar kan ons wel helpen. We maken gebruik van subsidies om ons doel sneller te kunnen bereiken, omdat het geld hiervoor door burgers in de vorm van (energie)belasting bijeen is gebracht.

Aangezien we ons geld maar één keer kunnen uitgeven, vertrouwen we erop dat bedrijven hun best doen om ons hierbij te helpen. We gaan er van uit dat concurrentie noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat de Uitgeesters waar voor hun geld krijgen. Daarom binden wij ons niet aan één partij en houdt u de garantie dat DUEC onafhankelijk is en een betrouwbaar platform biedt voor kennisuitwisseling.

 • Kennis en informatie eerlijk delen

Graag nodigen wij Uitgeesters uit die met kennis van zaken bereid zijn om samen met DUEC een positieve bijdrage te leveren aan onze energietransitie. Wij kunnen het niet alleen en zijn blij met uw inbreng. Wij wisselen informatie uit met andere Duurzame Energieplatforms, kennisbanken, marktpartijen en overheden. Wij baseren ons op feiten, want alleen meningen brengen ons niet verder. Iedere situatie is immers anders en daarmee heeft iedereen op zijn of haar manier gelijk.

 • Wij stappen over naar duurzame energiebronnen

Een fossiele brandstof als gas, benzine en diesel veroorzaakt luchtvervuiling (CO2) en schade (Groningen). Energie opwekken kan ook met duurzame bronnen (zon, wind, aardwarmte). Het wereldwijd ondersteunde besluit om het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken kost uiteraard inspanning, maar is noodzakelijk om de aarde leefbaar te houden.

 • Het belang van de Uitgeester staat hoog in ons vaandel

Van belang is dat de kosten van de energietransitie op een goede manier verdeeld worden. Energie moet voor iedereen betaalbaar blijven. Uiteindelijk willen we dat iedereen bijdraagt naar zijn mogelijkheden. De Uitgeester ondernemer kan zijn dak verhuren aan de inwoner die, om verschillende redenen, thuis geen plaats heeft voor zonnepanelen. De plaatselijke aannemer kan de huizen in Uitgeest isoleren en die kan worden aangesproken op de kwaliteit van het geleverde werk Daarmee kunnen we ons geld en de werkgelegenheid in Uitgeest behouden.

Doelstellingen

Hieronder staan de doelstellingen zoals DUEC die nastreeft. Deze doelstellingen zullen gaandeweg worden aan- en ingevuld door voortschrijdend inzicht.

 1. Beperken van de energievraag door bewoners aan te zetten tot actie. Dit kan onder andere via de volgende methoden.
 • gezamenlijke inkoopacties te organiseren
 • hen goed te informeren over bijvoorbeeld isolatie en warmtepompen via bewonersavonden, lokale krant en nieuwsbrieven
 • energiecoaches op te leiden en toegankelijk te maken
 • door een informatieve website, en het inzetten van online tools die leden helpen bij het maken van keuzes
 1. Stimuleren van gebruik van duurzame energie door
 • het beschikbaar maken van duurzaam (lokaal) opgewekte energie voor de bewoners van Uitgeest
 • opzetten en exploiteren van een bedrijf met elektrische deelauto’s*.
 • stimuleren van bewoners om te investeren in zonnepanelen (op eigen dak of via postcoderoos project)
 • toegankelijk maken van eigen lokaal opgewekte windenergie *.
 • stimuleren van het ontstaan van warmtenetten voor restwarmte etc.
 • opwekken van duurzame stroom op een of meerdere grote daken waar een postcoderoos project mee gerealiseerd kan worden (via Zon op Uitgeest).
 1. Het (laten) produceren van duurzame energie en het exploiteren ervan door:
 • opwekken van duurzame stroom met behulp van zonneweides en/of windmolens, bij voorkeur in de gemeente Uitgeest of in de regio. Opslag van duurzame energie in tijden van overvloed *
 • het exploiteren van de zelf opgewekte en opgeslagen duurzame energie uit zon, wind, geothermie en water binnen Uitgeest *.

voor bovenstaande type projecten is het nodig dat aparte rechtspersonen worden opgericht om de risico’s van deze projecten te kunnen beheersen

De gemeente faciliteert ons onder meer bij marketing en communicatie.

De provincie helpt ons met subsidie om de voorbereidingen van projecten mogelijk te maken.

 Zon op Nederland / REScoopNL is een onderdeel van Energie Samen en helpt ons bij de realisatie van postcodeprojecten.

Het Duurzaam Bouwloket ondersteunt ons en bewoners met advies en diensten.

Lees meer over diensten van DBL.

Is onze expertise bron voor alle kennis en dossiers op gebied van duurzaamheid.

BASO is sponsor en staat ons met raad en daad bij op financieel en fiscaal gebied.

Geeft ondersteuning op het brede gebied van duurzaamheid

Coöperatie Hoom is een onderdeel van Energie Samen, die lokale energiecoöperaties en initiatieven ondersteunt bij energiebesparing in hun regio. Van én voor lokaal.

Koston is onze partner voor het nemen van isolatiemaatregelen.

Goed geïnformeerd door handige links.

Websites
Er zijn een aantal belangrijke websites waar u vrijwel alle informatie vindt, die u nodig hebt om energie te besparen of uw woning te verduurzamen.
Dat zijn de websites van Milieu Centraal en Duurzaam Bouwloket. Beide zijn onafhankelijke websites en daardoor extra interessant. Wij werken ook samen met de Omgevingsdienst IJmond en Hieropgewekt .


Milieu Centraal is een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie, waar veel informatie is te vinden.

SUBSIDIE WONINGISOLATIE EN DUURZAME ENERGIE:
https://www.milieucentraal.nl/over-milieu-centraal/activiteiten/tests-en-advies-op-maat/

ISOLEREN EN BESPAREN:
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/

DOE DE GRATIS TESTS:
https://www.milieucentraal.nl/over-milieu-centraal/activiteiten/tests-en-advies-op-maat/

Uw huis verduurzamen of nieuwbouw? Zie het stappenplan!

Kijk ook eens op het Duurzaam Bouwloket en zie tevens welke subsidies beschikbaar zijn.

https://www.duurzaambouwloket.nl/gemeente-uitgeesthttps://www.duurzaambouwloket.nl/maatregelen

Warmtepompen

Wilt u meer weten over warmtepompen, thermische zoncollectoren en gerelateerde onderwerpen? Kijk ook eens op onderstaande website van gezamenlijke installateurs.
https://warmtepomp-weetjes.nl/

Energiebespaarlening

Energiebesparende maatregelen zijn soms best kostbaar. Gelukkig zijn er verschillende manieren om ze te financieren zoals subsidies of voordelige leningen voor de aanschaf en aanleg van energiebesparende maatregelen.  Kijk eens op Slimwoner.nl

Kies voor groene energie

Geen mogelijkheden om zelf energie op te wekken? Kies dan in ieder geval voor groene energiebij voorbeeld van  Greenchoice.
Of  schrijf u vrijblijvend in voor ons te realiseren cooperatieve zonnedak !